مخابرات منطقه همدان

08138273777

پرسشنامه ذینفعان جامعه

تاریخ انتشار : 1398/05/07

میزان رضایت ذی نفعان جامعه از عملکرد شرکت مخابرات ایران

پرسشنامه زیر فرصتی است تا از دیدگاه شما مخابرات منطقه همدان را مورد بررسی قرار دهیم. امید آنکه با کمک شما بتوانیم مسیر کمال را در رسیدن به یک سازمان مسئول در قبال جامعه طی نماییم. بسیار مزید امتنان خواهد بود که ما را مورد ارزیابی قرار دهید.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

 تیرماه 98

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
رزرو اماکن رفاهی
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی