مخابرات منطقه همدان

08138273777

پنج درصد افزایش ظرفیت به پاس صبوری شما

تاریخ انتشار : 1398/04/27
به دلیل قطعی پیش آمده در ماه های گذشته و مغایرت های احتمالی موجود در حجم مصرفی مشترکین ، ۵ درصد به حجم بسته های #اینترنت اختصاص داده شده به مشترکین مخابرات، بدون دریافت وجه اضافه اختصاص می یابد.
این افزایش ظرفیت در تمام سرویس های سراسر کشور در پنل کاربری مشتریان به صورت خودکار اعمال می شود.
#شرکت_ مخابرات_ایران
#ارتباطی_فراگیر

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی