مخابرات منطقه همدان

08138273777

پیاده سازی مدیریت کیفیت

تاریخ انتشار : 1398/02/21

 گزارش استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت مخابرات استان همدان

 

1- شرکت مخابرات استان همدان در بهمن ماه سال 1380 با بستن قراردادی با شرکت مشاور OSP عملاً کار خود را در زمینه اسقرار سیستم مدیریت کیفقیت آغاز نمود که این مرحله ، مرحله شناخت وضعیت چگونگی اسقرار سیستم در شرکت بود.

2- در مرحله دوم اقدام به به تشکیل کمیته سیستم با شرح وظایف ذیل می گردید:

ایجاد ساختار مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت.

– شناسایی منابع مورد نیاز سیستم کیفیت و ارائه آن به کمیته راهبری جهت تأمین منابع

– شناسایی فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت

– شناسایی قوانین و سایر الزامات در زمینه سیستم کیفیت و ارزیابی میزان انطباق مستندات سازمان با الزامات و برقراری این انطباق

3- تشکیل کمیته فرهنگ و آموزش با سه کارگروه آموزش – اطلاع رسانی و تبلیغات و کارگروه پژوهش و شرح وظایف ذیل :

– فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ کیفیت و مشتری گرایی.

– ارتقاء سطح آگاهی پرسنل در زمینه کیفیت .

– مشخص نمودن مکانیزم تعیین صلاحیتهای پرسنل .

– برگزاری آموزشهای لازم در خصوص سیستم مدیریت کیفیت.

– حصول اطمینان از آگاهی کارکنان نسبت به اهمیت فعالیتهایشان در راستای کیفیت.

– تلاش در جهت تفویض مسئولیتها و اختیارات سازمانی براساس صلاحیتهای شناسایی شده

4- تشکیل کمیته عالی راهبری با شرح وظایف ذیل :

– مشارکت در تعیین خط مشی و اهداف کلان سازمانی و ارائه نتایج به مدیریت ارشد سازمان

– ایجاد هماهنگی بین کمیته های فرعی سیستم مدیریت کیفیت در راستای نیل به اهداف سازمان

– کنترل و ارزیابی پیشرفت عملکرد کمیته های فرعی در جهت نیل به اهداف تعیین شده آنها

5- در این مرحله شرکت اقدام به شناسایی کلیه فعالیتهای واحدهای شرکت به تعداد 817 فعالیت نمود.

6- تهیه و تنظیم و تصویب و ابلاغ خط مشی کیفیت واهداف کیفیت .

7- تهیه و تنظیم و توزیع 8 روش اجرایی و 11 دستورالعمل در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

8- شناسایی و تدوین 3 فرایند اصلی دایری – رفع خرابی خطوط ارتباطی – ارائه خدمات پس از دائری و 17 فرایند پشتیبانی – رفع خرابی و تست ترانکهای ورودی و خروجی – شارژینگ برداری – نگهداری و رفع خرابی سوئیچ – Back Up گیری – برگردان مرکز به مرکز – برگردان کافو به کافو – برگردان پست به پست – بازسازی و نوسازی شبکه کابل – بازسازی و نوسازی شبکه هوایی – راه اندازی دفاتر بهره برداری – نگهداری حوضچه و کانال – نگهداری نیرو و تأسیسات – کالیبراسیون – انبار – تعیین شرایط احراز کیفیت آموزش و 13 فرآیند مدیریتی : ممیز داخلی – پایش و اندازه گیری فرایندها – ثبت اهداف – رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات مشتری – نظر سنجی از مشترکین – بازنگری مدیریت کیفیت – اقدام اصلاحی – اقدام پیشگیرانه ارزیابی تأمین کنندگان- کنترل مح صول نامنطبق – کنترل مستندات – کنترل سوابق تجزیه و تحلیل داده ها .

9- تهیه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت.

10- انتخاب شرکت PWTUV بعنوان شرکت گواهی دهنده استاندارد ISO 9001 – 2000

11- انجام سه مرحله ممیزی داخلی توسط ممیزان آموزش دیده شرکت .

12- انجام یک مرحله پیش ممیزی توسط شرکت PWTUV

13- و در نهایت انجام ممیزی نهایی توسط شرکت PWTUV و اخذ گواهینامه

ISO 9001 – 2000  در تاریخ 20/5/1383 از این شرکت

در پایان به استحضار می رساند این شرکت در حال حاضر به دنبال حفظ سیستم مدیریت کیفیت موجود و بهبود آن می باشد.

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی