کارشناسان حوزه شهر همدان

تاریخ انتشار : 1398/11/01

حوزه تجاری

ردیف حوزه یا اداره سمت تلفن
1 تجاری مدیریت 38264545
2 بازاریابی و فروش اداره 38270773
3 اداره پشتیبانی و پس از فروش ADSL رئیس 38251540
4 فروش عمده رئیس 38271754
5 بازاریابی کارشناس مسئول 38251550
6 بازاریابی کارشناس مسئول
7 بازاریابی کارشناس مسئول 38251003
8 بازاریابی کارشناس مسئول 38273051
9 فروش شرکت ها کارشناس مسئول 38251540
10 فروش شرکت ها کارشناس مسئول 38251540
11 بازاریابی کارشناس مسئول 38253240
12 فروش عمده کارشناس مسئول 38251004
13 فروش خانگی کارشناس مسئول 38255440

 

آموزش

ردیف حوزه یا اداره سمت تلفن
1 آموزش رئیس اداره آموزش 38271254

 

حوزه روابط عمومی

ردیف سمت تلفن
1 رئیس اداره 38275514
2 کارشناس پژوهش و افکار سنجی 38280921
3 کارشناس ارتباط را رسانه ها 92852041
4 کارشناس تبلیغات محیطی 38270500
5 کارشناس سایت 38265010
6 کارشناس ارتباطات مردمی 38271235
7 کارشناس 38273777

 

حوزه منابع انسانی

ردیف واحد سمت تلفن
1 اموراداری مدیر اداری و منابع انسانی 38283099
2 اموراداری کارشناس منابع انسانی 38271324
3 اموراداری کاردان 38272031
4 اموراداری کارشناس منابع انسانی 38253292
5 اموراداری متصدی 38271853
6 امور اداری اپراتور 38255130
7 امور اداری اپراتور 38255130
8 کارگزینی رئیس اداره 38272112

38251055

9 کارگزینی کارشناس 38256404
10 کارگزینی کارشناس مسئول 38271622
11 کارگزینی کارشناس 38273037
12 کارگزینی کارشناس 38273072
13 بازنشستگان کارشناس مسئول 38275513
14 بازنشستگان کارشناس 38272995
15 مدیریت عملکرد کارشناس مسئول 38273588
16 طبقه بندی مشاغل کارشناس مسئول 38253044
17 طبقه بندی مشاغل کارشناس 38271762

 

حوزه مالی

ردیف واحد سمت تلفن
1 صندوق کارشناس مالی 38273541
2 دفترداری کارشناس مالی 38250810
3 پرداختها کارشناس مالی 38271677
4 بودجه کارشناس مالی 38271440
5 آبونمان کارشناس مالی 38270855
6 بودجه کارشناس مسئول بودجه 38271440
7 حقوق و دستمزد مسئول حقوق و دستمزد 38271729
8 دفترداری کارشناس مسئول 38274888
9 بهای تمام شده کارشناس مسئول 38271822
10 تضمین درآمد کارشناس مسئول 38255033

38271012

11 ممیزی کارشناس 38272830
12 ممیزی کارشناس مسئول 38271013
13 واحد دریافتها کارشناس مالی 38273660
14 ترازنامه کارشناس مسئول 38255450

38271750

15 ترازنامه کارشناس مسئول 38271750

 

16 پرداختها کارشناس مالی 38271799
17 پرداختها کارشناس مالی 38252610
18 درآمدها کارشناس مالی 38251034
19 درآمدها کارشناس مالی 38251038
20 مالی کارشناس 38253079

 

حوزه تدارکات

ردیف واحد سمت تلفن
1 تدارکات رئیس رئیس 38272279
2 تدارکات خرید کارشناس مسئول خرید 38271327

38274165

3 تدارکات قر اردادها کارشناس قراردادها 38271624
4 تدارکات it کارشناس it 38272928
5 تدارکات کارشناس قراردادها 38273219
6 تدارکات کارپرداز کارپرداز 38263044
7 تدارکات قراردادها کارشناس قراردادها 38253730

 

حوزه فن آوری اطلاعات

ردیف واحد سمت تلفن
1 شبکه کارشناس شبکه 38271193
2 انبار کارشناس شبکه 38271942
3 کامپیوتر کارشناس شبکه 38274190
4 سخت افزار کارشناس شبکه 38275600
5 سخت افزار رئیس شبکه 38256300
6 امنیت شبکه و فناوری اطلاعات کارشناس مسئول 38271800
7 امنیت شبکه و فناوری اطلاعات کارشناس مسئول 38254028
8 امنیت شبکه و فناوری اطلاعات کارشناس مسئول 33271865

 

حوزه توسعه

ردیف واحد سمت تلفن
1 نصب سوئیچ رئیس اداره نظارت 38275711
2 موبایل کارشناس 38275711
3 نصب سوئیچ کارشناس مسئول 38275711
4 نصب سوئیچ کارشناس مسئول 38275711
5 نصب سوئیچ کاردان 38275711
6 نصب سوئیچ کاردان 38275711
7 نصب سوئیچ کارشناس 38275711
8 فیبر نوری ناظر پشتیبان فنی 38275715
9 فیبر نوری ناظر و مفصلبند 38253038
10 فیبر نوری کارشناس نصب 38252060
11 فیبر نوری 38275712
12 کابل مسی کارشناس مسئول 38275611
13 فیبر نوری 38275545
14 طراحی 38275460
15 شبکه کابل مسی کارشناس 38255019
16 دیتا کارشناس 38271021
17 فیبر نوری کارشناس 38253099
18 طراحی کارشناس 38252230
19 فیبر نوری مفصلبند 38255437
20 فیبر نوری مفصلبند 38255437

 

حوزه همراه اول 

ردیف واحد سمت تلفن
1 مدیر موبایل مدیر همراه اول
رئیس موبایل رئیس اداره 38271969
2 موبایل قضایی کارشناس قضایی 38272234
3 موبایل قضایی کارشناس قضایی 38273383
4 بازاریابی کارشناس مسئول 38277250
5 موبایل مشترکین کارشناس مشترکین 38277260
6 مشترکین کارشناس مسئول 38272889
7 پشتیبانی تحلیل کارشناس 38256112
8 موبایل کارشناس 38277044
9 موبایل کارشناس 38255530
10 موبایل کارشناس 38271130
11 موبایل کارشناس 38273047
12 موبایل کارشناس 38275577
13 موبایل کارشناس 38277177

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی