مخابرات منطقه همدان

08138273777

کارکنان مخابرات منطقه همدان در سمینار پدافند غیرعامل

تاریخ انتشار : 1398/08/13

کارکنان مخابرات منطقه همدان در سمینار پدافند غیرعامل.
کارکنان مخابرات منطقه همدان در سمینار آموزشی پدافند غیر عامل شرکت کرده و باآن آشنا شدند.
دراین سمینار که به مناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد،همکاران مخابرات منطقه همدان با حضور یکی از کارشناسان با پدافند غیر عامل ،با معنی ومفهوم آن وهمچنین وظایفی که هر فرد در قبال آن دارد آشنا شدند.
از آنجا که در مواقع بحرانی یکی از عوامل برای جلوگیری از بروز خسارت و کاهش تلفات جانی ومالی آمادگی مقابله با آن همچنین آشنایی با عملیات پدافندی غیر عامل است،باهماهنگیهای بعمل آمده ،کارکنان مخابرات با شرکت در این سمینار بر دانش خود در این زمینه افزوده و برای مواقع بحرانی آماده تر از قبل شدند.
دراین سمینار به شرح وظایف انفرادی و گروهی درقبال بحران وراههای مهار آن پرداخته شد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی