کمیته انرژی

تاریخ انتشار : 1398/02/21

مدیریت انرژی

 مقوله مدیریت انرژی و کاهش مصرف انرژی مدت زمانی است که در فضای سیاستگذاری و مدیریت کشور مطرح شده و اقدامات و ساز و کارهای قابل توجهی در این باره، درحال آغاز و یا پیگیری است.در کشورهای توسعه یافته به دلیل توازن بین قیمت انرژی با دیگر خدمات، صنایع در جهت بهینه سازی مصرف انرژی به طور طبیعی پیش رفته اند و الگوهای مصرف منطقی انرژی نیز جایگاه اجتماعی خود را یافته اند. اما در کشورهایی مانند ایران که خود دارای منابع عظیم انرژی می باشند، به دلیل قیمت ارزان حامل های انرژی در مقایسه با دیگر خدمات اقتصادی، فرهنگ مصرف منطقی انرژی از جایگاه مناسبی برخوردار نگردیده است و همچنین صنایع نیز بهینه سازی در مصرف حامل های انرژی در تولیدات خود را از اولویت های فرآیندهای تولیدی قرار نداده اند.از طرفی، اثرات زیست محیطی مصرف بی رویه و احتراق ناقص سوخت های فسیلی نیز عرصه طبیعی زندگی را تنگ تر از گذشته کرده است و آلودگی هوا امروز از مسائل عمده شهرهای بزرگ شناخته می شود.هر چه میزان مصرف سوخت کمتر باشد میزان تولید دی اکسید کربن، منوکسید کربن و دیگر گازهای آلوده کننده هوا کمتر است. به هر صورتی که مصرف انرژی کاهش پیدا کند، به طور مستقیم در جهت حفظ منابع زیست محیطی پیشرفت حاصل می شود و با افزایش راندمان تجهیزات مصرف کننده انرژی باعث کاهش آلودگی خواهیم شد .ابزارهای مدیریتی نیز جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند .خوشبختانه امروزه روند بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت انرژی روبه گسترش است و صنایع و سازمانها نیز خود را موظف به توجه به مسأله انرژی می یابند.

ضرورت:

محدودیت منابع انرژی و افزایش آلاینده های زیست محیطی از چالش های پیش روی جامعه امروز است. به این دلیل مدیریت، بهینه سازی و بهبود روش های بهره برداری از منابع انرژی علاوه بر ضرورت انکار ناپذیر به عنوان یک هدف مهم در توسعه پایدارکشور محسوب می شود. از طرفی مدیریت انرژی در بخش ادارای با عنایت به الگو بودن برای سایر مراکز مصرف انرژی بازتاب و گسترش فرهنگ صرفه جویی از اهمیت بسزائی برخور دار است . مدیریت مصرف به مجموعه روشها و اقداماتی گفته می شود که برای بهینه سازی مصرف و بهبود بهره وری در واحدهای اداری به منظور ارتقاء سطح کارآیی و نهایتًا بهبود اقتصاد ملی صورت می پذیرد.این روشها اغلب به سه گروه عمده تقسیم می شوند :

گروه اول روشهایی هستند که هزینه ای نداشته باشند مانند استفاده درست از وسایل و دستگاهها و مراقبت و نگهداری از آنها .

گروه دوم روشهایی هستند که هزینه دارند اما این هزینه ها چندان زیاد نیست (روشهای کم هزینه ) مانند تعمیر و نگهداری وسایل ، اندازه گیری میزان مصرف انرژی در دستگاههای مختلف و نظارت بر تغییر مصرف هر دستگاه ، عایق کاری لوله ها و کانالها ، اجرای برنامه های آموزشی در خصوص روشهای کاهش انرژی .

گروه سوم روشهای پر هزینه هستند . در این روشها باید تغییرات اساسی جهت بهبود مصرف انرژی در دستگاهها ،تاسیسات و ساختمانها بوجود آوردبرای مثال اگر سیستمهای حرارتی برودتی کهنه و قدیمی باشد باید در صورت نیاز و امکان صرفه جویی انرژی ، دستگاههای آنرا با دستگاههای نو تعویض کرد یا دستگاههای تکمیلی در جهت جلوگیری از اتلاف انرژی نصب نمود یا اگر ساختمانی کهنه شده باشد باید تمام تاسیسات گرمایش و سرمایش آنرا تعویض کرد.

  تعریف مدیریت انرژی

مدیریت انرژی به مجموعه روش ها و اقداماتی گفته می شود که در سیستم های مختلف با هدف مصرف صحیح  انرژی و حداکثر نمودن منافع یا حداقل سازی هزینه ها بدون کاهش کیفیت محصولات یا خدمات، انجام می شود . مدیریت انرژی همچنین نظارت بر حسن انجام فعالیت های اجرایی و مدیریتی مصرف منطقی انرژی را عهده دار است . با اعمال مدیریت انرژی در یک سازمان می توان به نتایج زیر دست یافت:

·        کاهش هزینه های انرژی

·        بهینه سازی مصرف انرژی

·        ارائه تصویری دقیق از وضعیت مصرف انرژی به مدیران، کارکنان، مشتریان و سهامداران

·        حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های ناشی از مصرف انرژی

·        مشارکت بیشتر کارکنان شرکت در مسائل انرژی

در واقع می توان گفت مدیریت انرژی روشی برای اطمینان خاطر از کاربرد منطقی انرژی در یک سیستم است . تجربه نشان داده است که اغلب شرکت ها با اعمال مدیریت انرژی مستمر و مداوم می توانند در سال اول اجرای برنامه، مصرف انرژی را بین 10 تا 15 درصد و حتی بیشتر کاهش دهند. به عبارت دیگر، مدیریت انرژی یعنی طراحی، نظارت و اجرای برنامه هایی که منجر به استفاده منطقی از انرژی می شوند. مدیریت انرژی هم شامل تغییر در تکنولوژی است و هم یک ابزار مدیریتی می باشد.مدیریت انرژی مبتنی بر اطلاعات، آگاهی و برنامه ریزی می باشد، جهت نیل به آگاهی از چگونگی مصرف انرژی در یک صنعت خاص، ابتدا بایستی اطلاعات صحیح به دست آورد، سپس آن ها را تحلیل نمود و در پایان جهت مصرف منطقی انرژی راه حل ارائه نمود. این روندی را که به طور خلاصه بیان شد اصطلاحاً مدیریت انرژی می گویند. مدیریت انرژی به ما می گوید چقدر مصرف کنیم؟ چه میزان باید مصرف کنیم؟ تا مصرف ایده آل چقدر فاصله داریم؟ تا چه حد می توانیم صرفه جویی در مصرف انرژی داشته باشیم؟در سازمان همواره باید از ابزار مدیریت انرژی جهت استفاده منطقی از انرژی بهره جست.

اهداف :

مدیریت انرژی در هر سیستم به دنبال دستیابی به اهداف زیر است:

·        بهبود کارآیی)بازده( انرژی،کاهشمصرفانرژیودرنتیجهکاهشکلیههزینهها

·        ایجادگسترشارتباطاتصحیحمیانبخشهایمختلفدرامورانرژی

·        توسعهروشهایمؤثراطلاعرسانی،گزارشدهیومدیریتیبرایاستفادهمعقولومنطقیازانرژی

·        جستوجویروشهایبهینهبرایافزایشبازدهسرمایهگذاریهایانرژیازطریقتحقیقوتوسعه

·        افزایشمنافعوتخصیصآنبهبرنامهمدیریتانرژی

·        کاهشاثراتناشیازکمبودیاوقفهدرعرضهانرژیبررویعملکردسیستم

·        کاهشآلودگیهایمحیطزیستناشیازمصرفانرژی

 اقدامات بنیادی

به طور کلی سه اقدام بنیادی میتوان برای صرفه جویی دائم انرژی در نظر گرفت که عبارتند از :

·        جلوگیریازاستفادهنادرستوغیرمنطقیازحاملهایانرژی

·        جلوگیریازنشتکردن

·        جلوگیری از اتلاف انرژی

مشکلات موجود در ارتقای صرفه جویی انرژی

1- مشکلات شخصی

این مشکلات در نتیجه عدم شناخت و آگاهی لازم در زمینه صرفه جویی انرژی به وجود می آید، بدین معنی که

برای صرفه جویی انرژی در افراد، هیچ انگیز های وجود ندارد.

2 – مشکلات تجهیزات

این مشکلات را می توان ناشی از: “عدم شناخت و نداشتن اطلاعات کافی و مناسب از هزینه مورد نیاز برای

صرفه جویی انرژی (نداشتن دید اقتصادی)”، “دارا نبودن تجربیات لازم در ارتباط با برنامه های مدیریت انرژی”،

“عدم تطبیق ظرفیت تجهیزات و دستگاه ها با عملیات مربوطه” و “کاهش عملکرد تجهیزات و دستگاه ها با درنظر

گرفتن فرسودگی، بازیافت انرژی حرارتی، عایقبندی گرمایی و مانند آن” دانست.

3 – مشکلات تولید

در این مورد می توان به مواردی از قبیل: استفاده بیش از میزان تئوری از انرژی جهت دستیابی به کیفیت هرچه

بالاتر و عدم تطبیق ظرفیت تجهیزات با عملیات مربوطه و وضعیت فعلی انرژی اشاره کرد.

4 – مشکلات مدیریتی

·        عدم آموزش تکنیک های صرفه جویی انرژی

·        نداشتن فعالیت کافی به دلیل عدم وجود استانداردها و قوانین مناسب در زمینه مدیریت انرژی

·        عدم انجام فعالیت لازم در زمینه مدیریت انرژی به دلیل عدم شناخت تجهیزات

 ممیزی انرژی

ممیزی انرژی در حقیقت اولین گام در مدیریت انرژی می باشد، زیرا آگاهی از مسأله همیشه اولین قدم از حل

مسأله می باشد. پس از شناسایی مسأله می توان راه حل های مناسب را با توجه به محاسبات اقتصادی و فنی ارائه

نمود. عملیات ممیزی انرژی صرفا یک کار تحقیقی جهت ارائه راه حل است. تا راه حل را به کار نبندیم و تغییرات

لازم را در سیستم اعمال نکنیم، مصرف انرژی بهینه نخواهد شد. پس می توان گفت که ممیزی انرژی به ما راه حل

ها را ارائه می کند. حال ما تا چه اندازه موفق شویم و یا بخواهیم در جهت بهینه سازی پیش برویم به تصمیم و

امکانات اجرایی ما بر می گردد.

البته ممیزی انرژی دارای سطوح مختلفی است که با توجه به شرایط اقتصادی و فنی قابل انتخاب و اجراست.

عارضه یابی تلفات انرژی در صنایع جزوه اولین گام ها در جهت مصرف بهینه انرژی در صنایع می باشد. ممیزی

انرژی از جمله فعالیت های اساسی هر سازمانی است که مایل به کنترل انرژی و هزینه های مربوطه می باشد. اولین

گام در ممیزی انرژی شناخت کامل سیستم های مورد استفاده از نقطه نظر مصرف انرژی و زمینه هایی است که

امکان صرفه جویی در آن ها وجود دارد. ممیزی انرژی دارای سطوح مختلفی است، اولین سطح ممیزی انرژی؛

ممیزی عبوری یا ممیزی مقدماتی است.

ممیزی عبوری انرژی به طور خیلی خلاصه شامل موارد زیر است:

·        ارزیابی مصرف حامل های انرژی و هزینه های آن ·

·        شناسایی پتانسیل های صرفه جویی ·

·        تعیین اولویت های اجرایی جهت اصلاح سیستم ·

در ممیزی انرژی عبوری سعی بر این است که ابتدا مصرف انرژی الکتریکی و سوخت های فسیلی با توجه به

اطلاعات موجود در کارخانه بررسی شود. سپس در خطوط تولید، دستگاه ها و تجهیزات انرژی بر کارخانه

شناسایی شده، تلفات و نقاط عمده مصرف انرژی در کارخانه تعیین و علل مشخص می شوند. با تجزیه و

تحلیل اطلاعات، پتانسیل صرفه جویی حرارتی و الکتریکی نمایان می شود، سپس ارزیابی فنی و اقتصادی در

چگونگی اولویت بندی راهکارها راهنما خواهد بود.

در حقیقت ممیزی انرژی عبوری ابزاری جهت عارضه یابی و شناسایی مشکلات چگونگی مصرف سوخت و

نیروی برق می باشد، که نهایتاً راه حل های کاهش هزینه های انرژی و تعیین اولویت های اقتصادی و فنی را

در پیش روی مدیران جهت اخذ تصمیمات اجرایی و کنترل بهینه کارخانه از جهت مصرف انرژی می گشاید.

سطح جامع ممیزی انرژی همان طور که از نامش پیداست جامع می باشد یعنی کلیه عملیات با دقت بیشتر و

دامنه وسیع تری صورت می گیرد، در ممیزی جامع اندازه گیری مصرف انرژی با دستگاه های اندازه گیری

دقیق مشخص می شود و مصرف کننده های جزئی انرژی نیز مورد بررسی قرار می گیرند، تحلیل ها نیز جامع

تر است. در حقیقت ممیزی عبوری پایین ترین سطح و ممیزی جامع بالاترین سطح می باشد و ما می توانیم

بین این دو سطح بسته به امکانات، هدف و برنامه مدیریت انرژی، سطح ممیزی انرژی را مشخص و به کار

گیریم.

ده گام استراتژیک در صرفه جویی مصرف انرژی

برای صرفه جویی در مصرف انرژی و رعایت اصول آن باید 10 گام برداشته شود و تمامی افراد سازمان برای

پیشبرد اهداف برنامه مدیریت انرژی با یکدیگر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.این 10 گام عبارتند از:

1- تعیین هدف مناسب

2 – برنامه ریزی مناسب و تمام عیار برای پیشرفت کار

3 – تعیین موقعیت فعلی مصرف انرژی در سیستم مربوطه

4 – انجام ملاحظات اقتصادی

5 – تعیین ایده ها و اندیشه های متنوع

6 – تجزیه و تحلیل و مقایسه

7 – ارزیابی اندیشه ها

8 – اجرای ایده نهایی

9 – بررسی نتیجه

10 – اعمال محدودیت هایی بر حوزه توسعه

لیست اهم فعالیتهای کمیته انرژی در سال 1393

 در سال 93 با حضور کلیه اعضای کمیته انرژی  16جلسه تشکیل واز تصمیمات گرفته شده موارد ذیل اجرا  گردید

·        تصویب دستورالعمل کمیته انرژی (شرکت مخابرات استان همدان) در کمیته و ارسال برای تصویب نهایی در هیئت مدیره استان

·         اجرای Free Cooling بصورت پایلوت در یک مرکزپرظرفیت و شروع توسعه آن برای مراکز دیگر

·         هوشمند سازی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

·        پیگیری نرم افزار جدید محاسبه قبوض با توجه تولید نرم افزارهای دقیق تر

.
        اطلاع رسانی های مختلف ازطریق سایت  وسیستم بدون کاغذ(paperles)
 مدیریت مصرف انرژی درتجهیزات اداری

ردیف

نقاط و نکات قابل ممیزی و

فرصت های صرفه جویی انرژ ی

درخواست اقدام اصلاحی مورد نیاز /

توضیحات/ دیگر اطلاعات اضافی

١

 

آیا کامپیوترها و مونیتورها در مدت زمان بلا استفاده برای رفتن سریع به حالت آماده بکار (Standby mode)  

 تنظیم شده اند ؟

چنانچه به مدت ۵ دقیقه از کامپیوتر استفاده نشود،در حالت Stand by

قرار گیرد.

٢

 

آیا درصورت فراموشی پرسنل در پایان وقت اداری روزانه و در آخر هفته کامپیوترها خاموش می شوند؟

چنانچه به مدت ٣٠ دقیقه از کامپیوتر استفاده نشود ، بطور خودکارShutdown   شود

٣

 

آیا دستگاه های کپی در مدت زمان بلا استفاده برای رفتن به حالت صرفه جویی انرژی

 (Energy Saving mode)

تنظیم شده اند ؟

چنانچه به مدت ١۵ دقیقه از کپی استفاده نشود،در حالت  E.S. قرار گیرد.

۴

 

آیا درصورت فراموشی پرسنل در پایان وقت اداری روزانه و در آخر هفته دستگاه

های کپی خاموش می شوند؟

چنانچه به مدت ۴۵ دقیقه از کپی استفاده نشود،بطور خودکار  Shutdown   شود

۵

 

آیا دستگاه فاکس در پایان کارروزانه خاموش می شود و یا در موارد بلا استفاده   (Sleep mode)تنظیم شده اند ؟

برای رفتن به حالت خواب

چنانچه به مدت ١۵ دقیقه از کپی استفاده نشود،در حالت  Stand by  قرار گیرد .  

۶

 

آیا کلیه تنظیمات نرم افزاری فوق توسط سیستم عامل windows  در کلیه کامپیوترها انجام گرفته است؟

اینکار توسط مسئول واحد اداری با پیگیری

مدیر انرژی دستگاه میسر خواهد بود

 

٧

 

خرید تجهیزات و لوازم اداری از نوع کم مصرف با راندمان بالا و دارای قابلیت ورود به حالت Standby و مجهز به کلید قرار گرفتن در وضعیت Saving    Energy در کلیه خرید های جدید

 

مدل های دارای برچسب Energy Star

قابلیت های مذکور را دارند

 

 

 بازدید معاونت محترم توسعه ومهندسی جناب آقای مهندس معینی شکوه به همراه مهندس خاکپور رئیس کمیته واعضاء کمیته انرژی
 از Free Cooling  انجام شده در یکی از مراکزمخابراتی

پیام های کمیته انرژی شرکت مخابرات استان همدان
همکاران ارجمند :

1)      خاموش کردن لامپهای اضافی ، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است

2)     از لوزام برقی پرمصرف در ساعات غیرپیک استفاده کنیم)پیک برق در ماههای گرم سال از حوالی ساعت ۱۲ تا ۱۶ و از ۱۹ تا ۲۳ می باشد(

3)     کولرهای گازی از وسایل پرمصرف برقی هستند بهتر است زمان استفاده از آنها را به حداقل برسانیم

4)     دمای مناسب برای تنظیم ترموستات در کولرهای گازی بین ۲۳ تا ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد

5)     در روزهای بلند تابستان از روشنایی طبیعی استفاده کنیم

6)     مراقب خاموش بودن لامپهای اضافی در ساعات اوج مصرف باشیم

7)     هنگام ترک ساختمان ،سیستم سرمایشی خود را خاموش کنیم

8)     خورشید روشنایی بخش جهان است با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم

9)     همه ما میتوانیم مدیران مصرف بهینه برق باشیم حتی به میزان چند ساعت

10)     لامپ های رشته ای یا حبابی یک بخاری برقی کوچک است که اندکی نیز نور تولید می کند

11)     با مصرف صحیح و بهره گیری از الگوی درست از برق استفده کنیم .

12)     استفاده از انوار روح بخش خورشید بسیار منطقی تر و مطلوب تر از نور مصنوعی است پس پرده ها را کنار بزنید و از نور طبیعی بهره بگیرید.

13)     هنگام خرید وسایل برقی به برچسب مصرف انرژی آن دقت کنید

14)     تعدیل روشنایی محوطه های عمومی و راهروها ،راهکارهای ساده برای کاهش هزینه برق مصرفی به شمار می رود

15)     پس از پایان ساعت کاری تمام وسایل برقی و چند راهی های برق را به طور کامل خاموش کنیم

16)      دستگاههای اداری مانند رایانه، چاپگر و کپی را به هنگام نیاز روشن کنیم

17)     پس از اتمام ساعت کاری اداری وسایل برقی (مانند چراغهای اتاقها، رایانه، پرینتر،فن ها و ….) را خاموش کنیم

18)     بررسی ها نشان می دهد،اشخاص در دمایی بین 23تا25 درجه احساس آسایش می کنند،با تنظیم ترموستات اتاقها در این سطح دمایی ،نه تنها آسایش بیشتری خواهید داشت بلکه هزینه برق مصرفی خود را نیز کاهش خواهید داد

19)     بهتر است تاسیسات سرمایشی و یا گرمایشی مرکزی را یک ساعت قبل از شروع به کار اداره روشن و حداقل 5/1 ساعت قبل از خروج کارکنان و تعطیلی اداره خاموش کنیم

20)     به منظور استفاده بهینه از دمای مطلوب اتاق ،پنجره ها و درها را به هنگام کار کردن وسایل سرمایشی و گرمایشی،بسته نگه داریم،چرا که باز بودن پنجره ها موجب افزایش مصرف برق دستگاههای سرمایشی و گرمایشی می شود

21)     اگر به مدت طولانی از رایانه ،دستگاه کپی و ویدئو پروجکشن استفاده نمیشود آنها را در حالت آماده بکاریا  standbyقرار ندهیم بلکه خاموش کنیم

22)     کولرهای گازی (حدود4 برابر) کولر های آبی برق مصرف می کنند

23)      لامپ های LEDاستاندارد ،50هزار ساعت عمر مفید دارند

24)     تعرفه برق به نحوی تنظیم شده که با 20 درصد صرفه جویی،مبلغ قبض 40درصد کم میشود

25)     برای 50درصد صرفه جویی در هزینه برق مصرفی ،الکتروموتورهای سوخته کولر را به جای سیم پیچی مجدد(تعویض) کنیم

26)     لامپ های LEDمصرف بسیار پایین و عمر بسیار طولانی دارند

27)     در صورت امکان از (دور کند کولر) استفاده کنیم تا برق کمتری مصرف شود

28)     حرف ((A)) در برچسب انرژی،نشانه کمترین مصرف انرژی و بیشترین بازدهی است

29)     لامپ های ((مرغوب و استاندارد تولید داخل)) را جایگزین لامپ های نامرغوب وارداتی کنیم

30)     به هنگام ترک محل کار،چراغ ها و وسایل سرمایشی را خاموش کنیم

31)     لطفا” وسایل برقی را بر اساس نیاز و با توجه به رتبه انرژی خریداری و استفاده نماییم

32)     لوازم برقی در (( حالت آماده بکار)) نیز 15 درصد برق مصرف می کنند

33)     امروز مدیریت مصرف برق در تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته یک امر ضروری و پذیرفته شده است

34)     در مناطقی که نیاز به استفاده از کولر گازی می باشد دمای آن را بین 23تا 25 درجه تنظیم کنیم

35)     برای استفاده بهتر از منابع انرژی بخصوص در ساعات اوج مصرف از دور کند کولر استفاده کنیم

36)     همه ما در مدیریت مصرف برق مسوول و سهیم هستیم حتی با خاموش کردن یک وسیله برقی کم مصرف در ساعات اوج بار

37)     با استفاده از لامپهای LEDو کم مصرف در هزینه برق مصرفی خود صرفه جویی کنیم
تامین برق با صرف سرمایه و هزینه های بسیار زیاد صورت می گیرد

38)     در صورت مهیا بودن تمامی امکانات ،ساخت یک نیروگاه 1000مگاواتی بین 4تا 8 سال به طول می انجامد

39)     مدیریت مصرف برق یعنی بهینه و به اندازه نیاز و در زمان مناسب مصرف کنیم

40)     برق متعلق به همه اقشار جامعه است از اسراف در مصرف آن پرهیز کنیم

کمیته انرژی از تمامی همکاران ارجمند که با مدیریت صحیح مصرف برق امکان استفاده پایداراز این انرژی را برای شرکت مخابرات استان فراهم می آورند صمیمانه تشکر و قدردانی می کند

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی