گامی بلنددرجهت حفظ حقوق مصرف کننده.

تاریخ انتشار : 1398/11/21

گامی بلنددرجهت حفظ حقوق مصرف کننده.

بااعلام شرکت مخابرات ایران،ازاین پس ودرراستای احترام به حقوق مصرف کننده و کسب رضایتمندی مشتریان،حجم باقیمانده ازاینترنت هرماه ،به ماه بعدمنتقل و قابل استفاده می باشد.
پیش ازاین چنانچه دوره زمانی استفاده ازحجم خریداری شده پایان می یافت و بصورت کامل مصرف نشده بود،حجم باقیمانده غیرقابل استفاده و در اصطلاح سوخته بود.
با تصمیم مدیریت کلان شرکت مخابرات ایران واعلام این مطلب ازسوی مهندس صدری،مدیریت عامل این شرکت،ازاین پس حجم باقیمانده دوره قبل به دوره جدید اضافه خواهدشدومشتریان می توانند از آن استفاده کنند.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی