اداره حقوقی

تاریخ انتشار : 1398/02/22

ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

رفع معارض عملیات اجرایی پیمانکاران

01/01-3-8-0-1

2

تنظیم دادخواست و ارائه آن به محاکم عمومی حقوقی حوزه قضایی تا اجرای کامل حکم

01/02-3-8-0-1

3

پیگیری پرونده های لاوصولی آبونمان

01/03-3-8-0-1

4

پیگیری پرونده های لاوصولی خسارات وارده به تأسیسات شرکت 

01/04-3-8-0-1

5

تنظیم و طرح شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضائی

01/05-3-8-0-1

6

ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پیمانکاران طرح قرارداد

01/06-3-8-0-1

7

حضور و شرکت در محاکم حقوقی و کیفری حوزه قضائی ( حوزه های شورای حل اختلاف )  

01/07-3-8-0-1

8

شرکت در هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی استان

01/08-3-8-0-1

9

توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص بدهکار از طریق اجرایی ثبت اسناد و املاک

01/09-3-8-0-1

10

تأیید قراردادهای منعقده فی مابین شرکت مخابرات با پیمانکاران 

01/10-3-8-0-1

11

حضور مداوم در جلسات داخلی شرکت 

01/11-3-8-0-1

12

تقدیم لایحه به دیوان عدالت اداری 

01/12-3-8-0-1

13

ثبت تغییرات شرکت

01/13-3-8-0-1

14

قانون حمایت قضایی کارکنان دولت

01/14-3-8-0-1

15

تعیین تکلیف تلفنهایی که از طریق سازمانها یا مراجع دیگر قطع و توقیف گردیده اند 

01/15-3-8-0-1

16

پیگیری چکهای بلامحل

01/16-3-8-0-1

17

تقسیط بدهی های ناشی از آبونمان پس از سلب امتیاز

01/17-3-8-0-1

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی