5500مترحفاری در دل سنگ، برای اتصال روستای #میرزاحصاری شهر #لالجین به فیبرنوری

تاریخ انتشار : 1399/04/23

5500مترحفاری در دل سنگ، برای اتصال روستای #میرزاحصاری شهر #لالجین به فیبرنوری

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان شبکه فیبرنوری، با سرعت زیاد، راه خودرا در استان همدان باز کرده و به پیش می‌رود.
امروزه دیگر این فناوری نه تنها مهمان محسوب نمی شود، بلکه با تلاش کارشناسان #مخابرات منطقه همدان، به عنوان یک فناوری بومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
درهمین راستا، باتوجه به اینکه منطقه میرزاحصاری درحومه شهر لالجین، دارای آنتن دهی ضعیف تلفن همراه بود و اینترنت خانگی منطقه هم چنگی به دل نمی زد، بحث استفاده از فیبرنوری مطرح و به سرعت مصوب شد، طراحی و به مرحله اجرا درآمد.
بااجرای این طرح و با استفاده از5500مترفیبر نوری، روستای مذکور به شبکه فیبرنوری پیوست و ضمن برخورداری ساکنان منطقه ازاینترنت پرسرعتADSL، آنتن دهی تلفن همراه ودستیابی به اینترنت همراه نیز به جهت نصب BTSپیشرفته و اتصال آن به فیبر نوری، به راحتی میسر شد.

#روابط عمومی مخابرات #منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی