مخابرات منطقه همدان

08138273777

شهرستان همدان

تاریخ انتشار : 1398/02/22
 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان همدان    

عملکرد 88

وضعیت 88

وضعیت 87

وضعیت 86

وضعیت 85

وضعیت 84

وضعیت 83

واحد

عنوان شاخص

ردیف

326

372199

371873

261611

253509

218341

187432

شماره

تلفنهای منصوبه شهر ستان همدان ( ثابت + WLL )

1

273

231976

231703

226990

214268

194370

164350

شماره

تلفنهای مشغول بکار شهرستان همدان

2

0

225925

225925

217257

210639

181886

157544

شماره

تلفنهای منصوبه شهر همدان

3

394

194583

194189

190414

181130

165782

141449

شماره

تلفنهای مشغول بکارشهرهمدان

4

-0.08

35.42

35.50

35.21

30.60

28

24.54

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهرستان همدان نسبت به تلفن های مشغول بکار

5

-0.13

38.73

38.86

38.90

34.83

33

28.7

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهر همدان نسبت به تلفن های مشغول بکار

6

0

96

96

85

64

56

43

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهرستان همدان

7

0

3143

3143

3069

3069

2683

2732

کانال

تعداد کانالهای بین شهری مشغول بکار

8

0

272

272

210

210

210

210

کانال

تعداد کانالهای بین المللی (خروجی)

9

3199

370172

366973

257993

144075

73285

42720

شماره

تعداد تلفن همراه

10

0.39

56.59

56.20

40.00

20.75

10.7

6.3

درصد

ضریب نفوذ تلفن همراه

11

0

43

43

32

32

29

26

مشترک

تعداد ISP

12

12

536

524

400

241

235

153

شماره

تعداد مشترکین دیتا

13

0

177

177

133

115

90

60

روستا

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی 

14

0

53

53

45

16

14

0

روستا

ICT روستایی

15

86

1322

1236

1077

697

697

186

پورت

پورتهای منصوبه دیتا

16

0

2258

2258

1837

1481

1290

871

دستگاه

تعداد تلفنهای همگانی شهری وبین شهری

17

0

25

25

12

6

 

 

مرکز

تعداد سایتهای WLL

18

0

15

15

15

15

15

12

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهری

19

0

159

159

153

101

66

33

سایت

تعداد BTS

20

0

9

9

9

9

9

0

شرکتهای PAP

شرکتهای PAP

21

0

26

26

13

5

5

4

دفتر

دفاتر خدمات ارتباطی

22

0

657

657

631

565

232

101

کیلومتر

اجرای فیبر نوری

23

0

2

2

42

کیلومتر

اجرای شبکه کابل مسی

24

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی