سایت های مخابراتی

تاریخ انتشار : 1398/02/22

            شرکت مخابرات ایران            

WWW.TCI.IR

شرکت ارتباطات زیر ساخت

www.tic.ir

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی http://www.cra.ir

شرکت مخابرات استان تهران

WWW.TCT.IR

شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

WWW.TCWA.IR

شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

شرکت مخابرات استان اصفهان

WWW.TCE.IR

شرکت مخابرات استان کرمان

WWW.KERMANTEL.IR

شرکت مخابرات استان ایلام

WWW.ILAM-TELECOM.IR

شرکت مخابرات استان هرمزگان

WWW.TCI.HORMOZGAN.IR

شرکت مخابرات استان چهارمحال وبختیاری      

WWW.TCI_CHAHARMAHAL.IR

شرکت مخابرات استان قزوین

WWW.TC-QAZVIN.IR

شرکت مخابرات استان کهکیلویه و بویراحمد

WWW.TCI-YASUJ.CO.IR

شرکت مخابرات استان کردستان

WWW.TC-KURD.IR

شرکت مخابرات استان سیستان وبلوچستان

WWW.TCSB.CO.IR

شرکت مخابرات استان فارس

WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

شرکت مخابرات استان سمنان

WWW.SEMNANTELECOM.IR

شرکت مخابرات استان مازندران

WWW.ICT-MAZANDARAN.IR

شرکت مخابرات استان بوشهر WWW.BUTC.IR
شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی www.khorasanj.tci.ir
شرکت مخابرات خراسان رضوی www.tci-khorasan.ir

شرکت مخابرات استان قم

WWW.TCQ.IR

کانال رسمی شرکت مخابرات ایران

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی