B.S.S

تاریخ انتشار : 1398/02/22

شماره فعالیت

عنوان فعالیت

ردیف

4-1-1-2-01/02

B.T.S راه اندازی سایتهای   

1

4-1-1-2-02/02

B.T.S تحویل سایتهای   

2

4-1-1-2-03/02

B.T.S , B.S.C  نگهداری و رفع خرابی سایتهای

3

4-1-1-2-04/02

T.R صدور

4

4-1-1-2-05/02

 گیری از سیستمBACK UP

5

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی