دسته‌بندی نشده

واحد دریافت ها

ردیف عـنـوان فعالیت شماره فعالیت 1 محاسبه اطلاعات مربوط به کارکرد تلفنهای دفاتر مخابراتی و محاسبه درآمدهای آنها  01/01-5-2-0-5 2 صدور اسناد مربوط به اخذ اوراق بهادار تضمینی و اخذ وجوه نقد 01/02-5-2-0-5 3 تهیه لیست قطع و وصل تلفنهای اقساطی و ارسال لیست هزینه وصل به واحد آبونمان  01/03-5-2-0-5 4 ثبت و صدور سند […]

ادامه مطلب

بایگانی حسابداری

ردیف عـنـوان فعالیت  شماره فعالیت 1  تحویل و تحول اسناد حسابداری     02/01-3-2-0-5 2 تحویل و تحول مکاتبات مالی  02/02-3-2-0-5 3 تحویل و تحول پروندها و دفاتر مالی 02/03-3-2-0-5 4 کنترل و پشت نمره کردن ضمائم اسناد 02/04-3-2-0-5 5 کلاسه و طبقه بندی کردن 02/05-3-2-0-5 6 کنترل اسناد مالی ارسال شده با سیستم و دفتر بایگانی […]

ادامه مطلب

دستور العمل اجرائی و فرم های مربوطه

 دستور العمل اجرائی آئین نامه کدهای خدماتی در اجرای آئین نامه واگذاری کدهای خدماتی : 1-متقاضی میبایست فرم تقاضای کد خدماتی عمومی را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز به شرکت مخابرات استان تحویل و شرکت مخابرات استان تقاضا را به واحد اجرائی ( اداره کل طرح و مهندسی مراکز سوئیچ شرکت مخابرات ایران […]

ادامه مطلب

آبونمان مرکزی استان

ردیف عـنـوان فعالیت شماره فعالیت 1 اعمال هزینه های ثابت و موقت 03/01-4-2-0-5 2 کنترل و بررسی لیست های خلاصه درآمد و صدور صورتحساب مشترکین 03/02-4-2-0-5 3 تحویل قبوض صادره به پست جهت توزیع 03/03-4-2-0-5 4 بررسی تلفنهایی که کارکرد غیر مجاز دارند  03/04-4-2-0-5 5 کنترل اولیه قبوض وصول شده توسط کارکنان کنترل وصولی آبونمان […]

ادامه مطلب

آئین نامه واگذاری کدهای خدماتی

 آئین نامه واگذاری کدهای خدماتی هدف : به منظور توسعه و تعمیم خدمات مخابراتی و سرعت بخشیدن به برقراری ارتباطات اضطراری و ضروری در سطوح مختلف کدهای خدماتی به متقاضیان واجد شرایط طبق مفاد این آئین نامه واگذار می‌گردد. ماده 1ـ تعاریف شرکت : یعنی شرکت مخابرات کد خدماتی اضطراری (ملی) : سه رقمی شهری […]

ادامه مطلب

واحد شبکه هوایی

ردیف عـنـوان فعالیت شماره فعالیت 1 تعویض بوخت بدلیل بازسازی و نوسازی 04/01-3-1-0-5 2 تعویض پست به علت خرابی 04/02-3-1-0-5 3 تعویض پست به علت تقویت آبونه 04/03-3-1-0-5 4 فعالیت ثبت مشخصات فنی مرکزی و آبونه معیوب در سیستم و اصلاح مشخصات مذکور در سیستم جامع پس از رفع خرابی 04/04-3-1-0-5 5 اعمال وضعیت پستهای […]

ادامه مطلب

روابط عمومی

عنوان فعالیت ردیف 02/01-0-2-0-1 سنجش رضایتمندی مشترکین همدان و شهرستانها 1 02/02-0-2-0-1 گزارش شکایتهای مردمی از شرکت مخابرات 2 02/03-0-2-0-1 نظرسنجی های متفرقه 3 02/04-0-2-0-1 گزارش ارتباطات مردمی 4 02/05-0-2-0-1 ارسال کارت تبریک 5 02/06-0-2-0-1 پیگیری درخواستها وتحویل اجناس از انبار 6 02/07-0-2-0-1 طراحی ونگهداری وبروزرسانی مطالب وب سایت 7 02/08-0-2-0-1 Mailserver کنترل ونگهداری    […]

ادامه مطلب

واحد پرداخت ها

ردیف عـنـوان فعالیت  شماره فعالیت 1 صدور اسناد مربوط به صورت وضعیت پیمانکاران  01/01-6-2-0-5 2 صدور اسناد مربوط به وجوه پرداختی کسور تکلیفی 01/02-6-2-0-5 3 استرداد ودیعه مشترکین 01/03-6-2-0-5 4 مغایرت گیری صورتحساب بانکی 01/04-6-2-0-5 5 محاسبات و پرداخت دستمزد پیمانکاران دفاتر مخابراتی و صدور اسناد دستمزد پرداختی  01/05-6-2-0-5 6 تهاتر حساب واسطه ای جاری […]

ادامه مطلب

واحد امور مشترکین دیتا

ردیف عـنـوان فعالیت شماره فعالیت 1 01/01-1-4-1-4 2 01/02-1-4-1-4 3 01/03-1-4-1-4 4 تهیه و تنظیم گزارشات هفتگی جهت اداره برنامه ریزی وکنترل برنامه ها و گزارشات ماهیانه جهت مدیریت 01/04-1-4-1-4 5 صدور صورتحساب جهت مشترکین خدمات دیتا 01/05-1-4-1-4 6 انجام مکاتبات روزانه  01/06-1-4-1-4 7 جمع آوری سرویسهای دیتا 01/07-1-4-1-4

ادامه مطلب

واحد امور مشترکین

ردیف عـنـوان فعالیت شماره فعالیت 1 ثبت نام نقدی تلفن به شرط وجود امکانات 05/01-1-1-0-5 2 ثبت نام اقساطی 05/02-1-1-0-5 3 تغییر نام 05/03-1-1-0-5 4 تغییر مکان 05/04-1-1-0-5 5 تغییر نام و مکان 05/05-1-1-0-5 6 بررسی مشکلات مشترکین درخصوص مزاحمتهای تلفنی  05/06-1-1-0-5 7 درخواست قطع و وصل شخصی 05/07-1-1-0-5 8 درخواست ریز مکالمات  05/08-1-1-0-5 9 […]

ادامه مطلب

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی