N.S.S

تاریخ انتشار : 1398/02/22

ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

ایجاد و تعریف و اصلاح و حذف سایت

4-1-1-1-01/01

2

Re Homing ها ( چیدمان جدید سایتها در BSC )

4-1-1-1-02/01

3

راه اندازی و توسعه ارتباط با مراکز دیگر

4-1-1-1-03/01

4

انجام تست CIC ( تصرف صحیح کانالها )

4-1-1-1-04/02

5

تهیه کپی پشتیبان

4-1-1-1-05/02

6

نگهداری پیشگیرانه ( PM)

4-1-1-1-06/02

7

نگهداری و رفع خرابی مراکز سوئیچ

4-1-1-1-07/01

8

دریافت و پیگیری گزارشات و اختلال در شبکه و بررسی و رفع مشکلات مشترکین تا حد امکان

4-1-1-1-08/01

9

هماهنگی با قسمتهای مرتبط در تهران و شرکت ارتباطات سیار

4-1-1-1-09/01

10

بررسی وضعیت فایلهای شارژینگ

4-1-1-1-10/01

11

مدیریت فایلها

4-1-1-1-11/01

12

تهیه و اصلاح Database مربوط به همسایگی ها (Handover بین سوئیچ ها)

4-1-1-1-12/01

13

بهینه سازی در N.S.S

4-1-1-1-13/01

14

تست روزانه مراکز

4-1-1-1-14/01

15

ایجاد، اصلاح یا حذف کدها مطابق اسناد دریافتی

4-1-1-1-15/01

16

مشکلات موجود در Database و رفع آن در N.S.S

4-1-1-1-16/01

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی