تغییر شماره اعلام خرابی تلفن به 20117 در تمام مناطق مخابراتی کشور     
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:9394280 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net