تقدیر وتشویق کتبی همکار ارجمندخانم ژاله محسنی     
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:

در قسمتی از این لوح تقدیر آمده است بدینوسیله به رسم یاد بودو قدردانی از شما کارمند مسئول و وظیفه شناس که با الهام ازتخصص و تعهد و کاربرد مهارت های لازم کاری احترام و اکرام ارباب رجوع دردر انجام امور محوله را به نحو احسن  و برای پیشرفت شرکت مخابرات اهتمام ویژه  می ورزید این لوح تقدیر پیشکش حضور پر لطفتان میگردد9002957 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net