استفاده از اینترنت پاک ومضرات استفاده از شبکه های خصوصی مجازی     فايل ضميمه
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:

پلیس امنیت وفضای تبادل اطلاعات  نحوه استفاده از اینترنت پاک را برای کلیه استفاده کنندگان با توجه به دفترچه ای که پیوست میباشد ارائه که توجه همه استفاده کنندگان از اینترنت را به این موضوع جلب می نمائیم فایل نحوه استفاده پیوست است
 
برای دانلود دفتر چه راهنما کلیک کنید
 
 9172786 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net