حضور علویان فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت مخابرات ایران درجمع مسئولین بسیج مخابرات منطقه وشهرستانهای تابعه  تاریخ: 20/4/1397
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان امروز چهارشنبه علویان فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت مخابرات ایران درجمع مسئولین بسیج مخابرات منطقه وشهرستانهای تابعه در سالن اجتماعات حضوریافت


به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان امروز چهارشنبه علویان فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت مخابرات ایران درجمع مسئولین بسیج مخابرات منطقه وشهرستانهای تابعه در سالن اجتماعات حضوریافت
در این جلسه مسایل و راهبردهای بسیج مخابرات منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت


9764847 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net