مخابرات منطقه همدان تا پایان سال جاری 50 میلیون تومان به قید قرعه به مشترکین وفادار ADSL خود جایزه پرداخت می کند  تاریخ: 7/8/1396
مخابرات منطقه همدان تا پایان سال جاری 50 میلیون تومان به قید قرعه به مشترکین وفادار ADSL خود جایزه پرداخت می کند در این طرح هر ماه به 5 نفرهرنفر یک میلیون تومان وجه نقد پرداخت میشود در پایان سال یک جایزه ده میلیون تومانی و دو جایزه 5 میلیون تومانی در بین همه مشتریان قرعه کشی خواهد شد.


مخابرات منطقه همدان  تا پایان سال جاری 50 میلیون تومان به قید قرعه به مشترکین  وفادار ADSL خود جایزه  پرداخت می کند در این طرح هر ماه به 5 نفرهرنفر یک میلیون تومان وجه نقد پرداخت میشود در پایان سال یک  جایزه ده میلیون تومانی و دو جایزه  5 میلیون  تومانی  در بین همه مشتریان قرعه کشی خواهد شد.
 اسامی برندگان   مهرماه 96  :
خانم پروانه اسدبیگی برنده یک میلیون تومان وجه نقد
 آقای حسن فیض آبادی  برنده یک میلیون تومان وجه نقد
 آقای رحمان شکری برنده یک میلیون تومان وجه نقد
 آقای احسان باباخانی  برنده یک میلیون تومان وجه نقد
آقای محمد گوهری قادر برنده یک میلیون تومان وجه نقد


9394287 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net