شرکت مخابرات ایران در راستای حفظ محیط زیست قبض تلفن ثابت را تا پایان سال حذف می کند  تاریخ: 13/10/1395
حسن پور رئیس اداره روابط عمومی اعلام کردمشترکین گرامی می توانند با شماره تلفن رایگان ۲۰۰۰ تناس گرفته و کلیه قبوض آب ،برق،گاز، تلفن ثابت وهمراه اول وحتی عوارض شهرداری خودرا پرداخت کنند مزایای پرداخت با 2000 پرداخت قبض تلفن ثابت بدون نیاز به شناسه قبض و شناسه پرداخت. وصل بلافاصله تلفن ثابت قطع شده ، پس از پرداخت .9002959 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net