کلاس آموزشی و توجیهی امورمشترکین مراکز مخابراتی برگزار گردید  تاریخ: 13/10/1395
به منظور توجیه کارکنان امورمشتریان و نیز تکریم ارباب رجوع به همت روابط عمومی و مدیریت بازاریابی و فروش جلسه بررسی مسایل و مشکلات امور مشترکین های برگزار گردید این اموزشها به منظور هر چه بهتر نمودن رفتار با مشتریان برگزار شد با عنایت به تاکید مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبنی به رضایت مشتریان این کلاسها ادامه مییابدخلوصی معاون بازاریابی مخابرات منطقه تاکید کردتمام تلاش کارکنان میبایست خدمت و رضایت مشتری باشد9172794 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net