فعالیتهای ترویجی سامانه 2000 توسط حجت اسلام حسنوند درآخرین هفته ماه مبارک رمضان  تاریخ: 11/3/1398
در ادامه فعالیتهای ترویجی سامانه 2000 توسط حجت اسلام حسنوند درآخرین هفته ماه مبارک رمضان، این بار جهت معرفی سامانه ۲۰۰۰ ،به روستای قلعه قباد رفتند و از نزدیک مردم را با این سامانه آشنا کردنددر ادامه فعالیتهای ترویجی سامانه 2000 توسط حجت اسلام حسنوند درآخرین هفته ماه مبارک رمضان،  این بار جهت معرفی سامانه ۲۰۰۰ ،به روستای قلعه قباد رفتند و از نزدیک مردم را با این سامانه آشنا کردند
 


10147706 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net