دیدار مهندس گرزین با کارکنان بخشهای مختلف مرکزتلفن باباطاهر  تاریخ: 13/8/1397
دیدار مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان با کارکنان بخشهای مختلف مرکزتلفن باباطاهر همدان «مرکز118،پشتیبانی Adsl اینترنت 2020،شبکه ،Mdf»دیدار مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان با کارکنان بخشهای مختلف مرکزتلفن باباطاهر همدان «مرکز118،پشتیبانی Adsl اینترنت 2020،شبکه ،Mdf»


9994318 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net