جلسه مدیر مخابرات منطقه همدان با مدیرکل فناوری اطلاعات و مدیرکل تنظیم مقرارت استان ونماینده مدیر اپراتور ایرانسل  تاریخ: 13/8/1397
جلسه مدیر مخابرات منطقه همدان با مدیرکل فناوری اطلاعات و مدیرکل تنظیم مقرارت استان ونماینده مدیر اپراتور ایرانسل در اداره مل فن‌آوری استان و بررسی مسایل ارتباطی بین اپراتورهای همراه


جلسه مدیر مخابرات منطقه همدان با مدیرکل فناوری اطلاعات و مدیرکل تنظیم مقرارت استان ونماینده مدیر اپراتور ایرانسل در اداره مل فن‌آوری استان و بررسی مسایل ارتباطی بین اپراتورهای همراه
 


9994258 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net