رتبه اول«انتخاب دستاورد برتر سال 95 توسط مخابرات همدان  تاریخ: 18/2/1396
حسن پور رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه همدان اعلام کرد که برای نخستین بار در شرکت مخابرات ایران ، به دنبال تحلیل نتایج عملکرد حوزه ها در راستای برنامه های ره نگاشت تحول ، و اهتمام مدیران ارشد شرکت به ارج نهادن به بهترین خروجی ها ، از میان دستاوردهای ارایه شده


توسط مدیران مخابرات مناطق درکل استانهای  کشور ، معاونت ها و مجریان طرح شرکت مخابرات ایران،  سه دستاورد به عنوان دستاوردهای برتر سال 1395 توسط حاضرین انتخاب و به وسیله داوران معرفی شدند.در این ارزیابی مخابرات منطقه همدان به عنوان رتبه اول(طرح استفاده از تلفن همگانی  با کارت شهروندی )، مخابرات منطقه اصفهان به عنوان رتبه دوم و معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران به عنوان رتبه سوم در انتخاب دستاورد برتر معرفی شدند.


9172788 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net