جشن 4 سالگی تعالی باحضور تیم ارزیابی سازمان تنظیم و نماینده مخابرات ایران برگزار شد  تاریخ: 9/12/1395
با حضور ارزیابان ،ومهندس عطارمعاون تنظیم مقررات منطقه غرب کشور ،مهندس شمس مدیرکل کیفیت شرکت مخابرات ایران ،مهندس نظری پویامدیرمنطقه همدان- معاونان ومدیران،کارشناسان واعضای تیمهای تعالی جشن چهار سالگی تعالی در ساختمان مرکزی مخابرات برگزار شد


روز گذشته تیم ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نماینده شرکت مخابرات ایران در استان همدان میهمانان همکاران مخابرات منطقه همدان بودند در مراسم افتتاحیه ارزیابی گزارش مبسوطی از فعالیتهای منطقه ارائه گردید و در ادامه تیم ها و کمیته های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند در پایان مراسم مهندس عطار معاون  سازمان تنظیم مقررات غرب کشور  از خدمات و زحمات کارکنان مخابرات در طول سال گذشته تقدیر بعمل آورد مهندس مدرس ارزیاب مخابرات منطقه نیز از تلاشهای مدیران معاونان و همه  همکاران تشکرو از نظم و انضباط موجود تقدیر بعمل آورد
 
مدیرمنطقه نیز از حضور ارزیان در این استان تشکر نموددر پایان مراسم نیز جشن 4 سالگی تعالی مخابرات همدان نیزبرگزار گردید 


9172795 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net