معرفی جشنواره فروش طرح نسیم  تاریخ: 16/4/1397
معرفی جشنواره فروش طرح نسیم سرویسهای ADSL , VDSL , FTTH کلیه مشترکین موجود ( مشترکینی که در حال حاضر دارای یکی از سرویسهای مخابرات هستند) می توانند با ثبت نام سرویس موجود خود و یا ارتقا سرعت آن از مزایای سرویسی که سرعت آن دو برابر سرویس ثبت نام شده ( در صورت خریدسرویس سه ماهه ) بهره مند شوند و یا از مزایای سرویسی که سرعت آن چهار برابر سرویس ثبت نام شده ( در صورت خرید سرویس ۶ یا ۱۲ ماهه) بهره مند شوند


معرفی جشنواره فروش
طرح نسیم
سرویسهای
ADSL , VDSL , FTTH
کلیه مشترکین موجود ( مشترکینی که در حال حاضر دارای یکی از سرویسهای مخابرات هستند) می توانند با ثبت نام سرویس موجود خود و یا ارتقا سرعت آن از مزایای سرویسی که سرعت آن دو برابر سرویس ثبت نام شده ( در صورت خریدسرویس سه ماهه ) بهره مند شوند و یا از مزایای سرویسی که سرعت آن چهار برابر سرویس ثبت نام شده ( در صورت خرید سرویس ۶ یا ۱۲ ماهه) بهره مند شوند ومشترکین غیر فعال ( مشترکینی که زمان سرویس پیش پرداخت آنها اتمام یافته وسرویس آنها جمع آوری نشده است) و مشترکین جدبد( متقاضیانی که در حاضر مشترک هیچیک از سروبسهای اینترنت مخابرات نمی باشند ) نیز می توانند با ثبت نام این سرویسها از مزایای آن بهره مند شوند
نکته : مشترکین موجود مجاز به ثبت نام سرویسهایی با سرعت کمتر از سرویس موجود خود نمی باشند
مثال: فرض کنید مشترک سرویس یک مگ را ثبت نام می نماید این مشترک با پرداخت مبلغ ماهیانه ۲۰ هزار تومان بجای سرعت ۱M ازسرعت ۴M بهره مند می شود وبجای بهره مندی ازحجم ماهیانه ۲۵ گیگ بین الملل از ۶۰ گیگ بین الملل بهره مند می شوند در واقع مشترک با پرداخت تعرفه سرویس ۱M از خدمات سرویس ۴M استفاده می کند
مشترکین غیر فعال وجدید چنانچه مایل نباشند از سرویسهای فوق استفاده نمایند برای آنها در طرح نسیم سرویسهای دیگری به شرح ذیل در نظر گرفته شده است این مشترکین با ثبت نام سرویسهای سه ماهه ، شش ماهه و دوازده ماهه به ترتیب از ۱ ، ۲ و ۴ ماه رایگان پس از اتمام قرار داد خود بهره مند شوند به عبارت دیگر ۳ ماه بخر ۴ ماه ببر، ۶ ماه بخر۸ ماه ببر ،۱۲ ماه بخر ۱۶ ماه ببر
مثال : مشترک جدید یا غیر فعال با ثبت نام سرویس ۱M دوازده ماهه به مدت ۱۲ ماه ازخدمات این سرویس بهره مند خواهد شد و پس از آن به مدت چهار ماه بصورت رایگان از خدمات این سرویس بهره مند خواهد شد
سرویسهای طرح نسیم هم برای مشترکین پری پید و هم پست پید قابل ثبت نام خواهد بود ومدت زمان استفاده از طرح نسیم به مدت ۶ ماه وتا تاریخ ۹۷/۹/۳۰ می باشد
مشترکینی که نسبت به ثبت نام سرویسهای فوق اقدام نمایند تا پایان مدت قرار داد ( ۳،۶،۱۲ماهه) از مزایای آن استفاده می نمایند و پس از آن مشترک از خدمات سرویس پایه بهره مند خواهد شد
تمام نقاط فروش اعم از دفاتر خدمات ارتباطی ، امور مشترکینها ، بازاریابان و نفرات ۲۰۲۰ دقت نمایند که سرویسهای طرح نسیم ( دریافت خدمات سرویسهای با سرعت ۲ یا ۴ برابر )فقط برای مشترکین شهرستانها می باشد که پهنای باند خود را از طریق بستر فیبر نوری دریافت می نمایند قابل ارائه می باشد
و اگر در خصوص دریافت سرعت ۲ یا ۴ برابر مطمئن نیستید ابتدا با تماس با نقاط فنی مطمئن شوید وسپس ثبت نام نمایید


حسن شیرازی
رییس اداره بازاریابی وامور مشتریان مخابرات منطقه همدان
 
 
 


9764654 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net