نشست سرپرست مخابرات باتوکلی مشاوراستاندار و مسئول امور ایثارگران استانداری همدان  تاریخ: 14/8/1397
نشست صمیمانه مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان باتوکلی مشاوراستاندار و مسئول امور ایثارگران استانداری همداننشست صمیمانه مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان باتوکلی مشاوراستاندار و مسئول امور ایثارگران استانداری همدان


9994274 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net