تغییر مهلت پرداخت یک روز مکالمه رایگان  تاریخ: 2/11/1396
مدیر روابط عمومی مخابرات همدان: تغییر مهلت یک روز مکالمه رایگان از بیستم ماه به پنجم هر ماه


مدیر روابط عمومی مخابرات همدان از تغییر مهلت یک روز مکالمه رایگان از بیستم ماه به پنجم هر ماه خبر داد
حسن پور اظهار کرد مهلت پرداخت قبوض تلفن همراه برای استفاده از طرح هدیه شتاب در پرداخت یعنی همان یک روز مکالمه رایگان از بیستم ماه به پنجم ماه تغییر پیدا کرده است .


9764548 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net