اولین جلسه راهبری حلقه شهید همدانی  تاریخ: 30/3/1397
اولین جلسه راهبری حلقه شهید همدانی با حضور مدیرمنطقه ،فرمانده بسیج مخابرات منطقه ،مدیران و روسای ادارات تشکیل شد.


 

اولین جلسه راهبری حلقه شهید همدانی

با حضور مدیرمنطقه ،فرمانده بسیج مخابرات منطقه ،مدیران و روسای ادارات تشکیل شد.

 

در این جلسه ابتدا مهندس نظری پویا مدیر مخابرات منطقه همدان به اثر گذاری این جلسات بر اخلاق حرفه ای کارکنان اشاره کرد و گفت امیدواریم با تکیه برارزشهای بسیجی ولحاط نمودن آنها بعنوان مبنا و الگوی کاری فعالانه در این جلسات شرکت کنیم

نظری پویا به ویژگیهای شخصیتی سردار شهید همدانی اشاره کرد و گفت انشاالله بتوانیم با ایجاد حلقه ای بنام این شهید از خداوند متعال بخواهیم که همه مارا کمک نمایدتاازرهروان شهداباشیم


9764557 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net