اولین سمینار آموزشی تکریم ارباب رجوع در سال 96 برگزار شد  تاریخ: 21/4/1396
به گزارش روابط عمومی با عنایت به تشکیل کمیته صدای مشتری سمینار آموزشی تکریم ارباب رجوع با حضور خانم دکتر رحیمیان از اساتید محترم دانشگاه و با حضور تعداد کثیری از همکاران امور مشترکین ، پشتیبانی و سایر کارکنان مخابرات منطقه همدان برگزار گردید.


در این سمینار آموزشی دکتر رحیمیان بر لزوم مشتری مداری و احترام به مشتریان و صیانت از حقوق کارکنان و مشتریان تأکید نمود .
وی به همه کارکنان توصیه نمود که منشور حقوق شهروندی منشور سازمان و منشور حقوق مشتریان خود را حفظ نمایند و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.


9098824 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net