ارائه سرعت دو برابر برای قراردادهای سه ماهه و چهار برابر برای قراردادهای شش ماهه و دوازده ماهه.  تاریخ: 2/5/1397
طرح جدید اینترنت مخابرات از 2 تیر ماه آغاز و تا 6 ماه ادامه دارد این سرویسهای جدید بر پایه سه گروه زیر تدوین شده است: 1- مشتریان موجود 2- مشتریان غیر فعال موجود 3- مشتریان جدید مشتریان موجود:: ارائه سرعت دو برابر برای قراردادهای سه ماهه و چهار برابر برای قراردادهای شش ماهه و دوازده ماهه.


طرح جدید اینترنت مخابرات از 2 تیر ماه آغاز و تا 6 ماه ادامه دارد

این سرویسهای جدید بر پایه سه گروه زیر تدوین شده است:
1- مشتریان موجود
2- مشتریان غیر فعال موجود
3- مشتریان جدید
مشتریان موجود::
ارائه سرعت دو برابر برای قراردادهای سه ماهه و چهار برابر برای قراردادهای شش ماهه و دوازده ماهه.

مشتریان غیرفعال::
علاوه بر سرویس بند قبل ارائه یک ماه سرویس رایگان به ازای هر سه ماه قرارداد مشتری.

مشتر یان جدید::
همه سرویس های مندرج در دو بند فوق .

کلیه بسته های خدماتی طرح بر پایه سرویس های مصوبه 266 با پهنای باندهای متنوع طراحی شده است و مناطق بر اساس درخواست مشتریان خود می توانند هر یک از سرویس ها را ارائه نمایند.
در طرح جدید امکان کاهش سرعت فعلی برای مشتریان موجود درصورت درخواست دریافت سرویس های طرح وجود ندارد. بدین معنی که هیچ مشتری موجودی نمی تواند سرویس با سرعت کمتر از سرعت سرویس جاری خود را درخواست دهد و فقط در صورت درخواست سرویس مشابه سرویس جاری و یا سرعت بالاتر، سرویس جدید پس از اعمال سرعت دو یا چهار برابری نسبت به سرعت سرویس درخواست شده مطابق مدت زمان قرارداد به مشتری تحویل می شود.
مثال - بصورت خاص مشتری که در حال حاضر از سرویس 1Mbps استفاده می کند، اجازه ندارد درخواست سرویس 512Kbps ارائه کند تا پس از اعمال شرایط دو برابری سرعت، مجدد به سرعت قبلی (به میزان 1Mbps) برگردد بلکه فقط می تواند درخواست 1Mbps یا بیشتر بدهد تا پس از اعمال شرایط دو یا چهار برابری سرعت، سرویس با سرعت حداقل 2Mbps برای مشتری فعال شود.
تمدید سرویس: مدت زمان قرارداد در طرح جدید، قابل تمدید نبوده و در پایان مدت و یا فسخ قرارداد، سرعت و حجم ترافیک FUP تعیین شده در سرویس های افزایش سرعت به حالت اولیه باز می گردد.
تغییر سرویس در طرح نسیم: تبدیل قراردادهای فعلی مشتریان به سرویس های در نظر گرفته شده طرح جدید برای مشتریان موجود با در نظر گرفتن ضوابط مربوطه و در صورت درخواست مشتری بلامانع است.
به ازای قراردادهای پس پرداخت طرح جدید، مدت بهره برداری از سرویس در سامانه CRM دقیقاً مطابق شرایط قرارداد تنظیم شده، و پس از پایان قرارداد روند شارژ خودکار سرویس انجام نمی گیرد به نحوی که مشتری برای ادامه بهره برداری از خدمات اینترنت پس از اتمام مدت زمان قرارداد مبتنی بر طرح جدید، ملزم به استفاده از سرویس پایه یا خرید سرویس مطابق شرایط جدید می باشد.
در قراردادهای پس پرداخت خدمات یک ماه رایگان در ازای خرید هر سه ماه، سرویس رایگان فقط در انتهای قرارداد ارائه می شود و در صورتیکه مشتری قبل از اتمام قرارداد از ادامه آن انصراف دهد، شرکت الزامی به احتساب خدمات ماههای رایگان مترتب بر سرویس مربوطه ندارد.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان


10082994 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net