مصاحبه مدیر مسئول هفته نامه فرین استان همدان با مهندس گرزین  تاریخ: 20/9/1397مصاحبه سید صدرالدین موسوی مدیر مسئول هفته نامه فرین استان همدان با مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان
در دیدار مهندس گرزین ضمن بیان بیوگرافی از خود با اولویت بندی برنامه های خود در مخابرات منطقه همدان گفت اولویت اول ارتقاء تجهیزات سوئیچ قدیمی و افزایش کیفیت سرویسهای ارائه شده به مشترکین وهمچنین رسیدگی به کارکنان وایجاد انگیزه در پرسنل برای خلق ایده های نو درراستای اهداف توسعه ای شرکت مخابرات ایران است


10132504 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net