به مناسبت هفته روابط عمومی ، روزجهانی مخابرات وجامعه اطلاعات جلسه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه همدان و مسئولین فناوری اطلاعات نیروی انتظامی استان درمخابرات برگزار شد  تاریخ: 24/2/1397
ودر این جلسه با اهدای لوح تقدیر فرماندهی نیروی انتظامی استان همدان از مدیر مخابرات منطقه همدان بخاطر همکاری بسیار خوب مدیریت و پرسنل این منطقه در ارائه خدمات ارتباطاتی مخابراتی و قدردانی شد


به مناسبت هفته روابط عمومی ، روزجهانی مخابرات وجامعه اطلاعات جلسه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه همدان و مسئولین فناوری اطلاعات نیروی انتظامی استان درمخابرات برگزار شد  

وبا اهدای لوح تقدیر فرماندهی نیروی انتظامی استان همدان از مدیر مخابرات منطقه همدان بخاطر همکاری بسیار خوب مدیریت و پرسنل این منطقه در ارائه خدمات ارتباطاتی مخابراتی و قدردانی شد


9627529 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net