ترافیک داخلی اینترنت یک چهارم بین الملل محاسبه خوهد شد  تاریخ: 1/11/1396
به گزارش مدیر روابط عمومی مخابرات همدان ترافیک داخلی اینترنت یک چهارم بین الملل محاسبه خوهد شد قابل توجه هم استانیهای عزیز ومشترکین محترم اینترنت مخابرات استان همدان


به گزارش مدیر روابط عمومی مخابرات همدان ترافیک داخلی  اینترنت یک چهارم بین الملل محاسبه خوهد شد  قابل توجه هم استانیهای  عزیز ومشترکین محترم  اینترنت مخابرات استان همدان
حجم FUPکلیه سرویسهای حجمی مخابرات دوبرابر شد ومبنای محاسبه ترافیک داخلی می باشد.


9764536 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net