گزارش تصویری روابط عمومی از دیدار مدیر مخابرات منطقه همدان مهندس نطری پویا با کارکنان مرکز مخابراتی باباطاهر  تاریخ: 27/6/1397


 

 

گزارش تصویری روابط عمومی از دیدار مدیر مخابرات منطقه همدان مهندس نطری پویا با کارکنان مرکز مخابراتی باباطاهر

« MDF

,امور مشترکین

،شبکه هوایی،سوئیچ ،

دیتا،2020و118
 
 
 


10132562 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net