برگزاری انتخابات نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت مخابرات منطقه همدان  تاریخ: 20/6/1396
به گزارش روابط عمومی مراسم انتخابات هیات تشخیص صلاحیت در ساختمان مراکز فنی و ستادی مخابرات در تاریخ دوشنبه ٩۶/۶/٢٠ در حال برگزار ی می باشد


برگزاری انتخابات نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت  مخابرات منطقه  همدان
به گزارش روابط عمومی مراسم انتخابات هیات تشخیص صلاحیت در ساختمان  مراکز فنی  و ستادی مخابرات در تاریخ دوشنبه ٩۶/۶/٢٠ در حال برگزار ی می باشد کاندیداها عبارتند از :  
١-آقای غلامرضا امیرپور
٢-آقای محمد خدائی
٣-آقای سیروس خوانساری
ضمنا این انتخابات در کل مخابرات شهرستانها در حال برگزاری است


9394288 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net