یکسان سازی تعرفه های تلفن همراه     
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:

با توجه به یکسان سازی تعرفه های تلفن همراه ، هزینه مکالمه با تلفن ثابت 30درصد کمتر از هزینه مکالمه با تلفن همراه است ،بنابراین توصیه می شود از تلفن ثابت استفاده کنید.
«نرخ  هر یک دقیقه مکالمه »
تلفن همراه به سایر      899ریال 
تلفن ثابت  به همراه     625 ریال
تلفن ثابت به ثابت خارج استان 330ریال
تلفن ثابت به ثابت داخل استان 45ریال
 10076294 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net