معرفی و تعرفه سرشماره های 4 و 5 رقمی     
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:

 

 

کد های ۴ و ۵ رقمی

 1_ این کدها در هر استان با یک سر شماره تعریف می‌گردد برای مثال برای استان همدان به صورت #4#4#4 31 تعریف شده است .

2_ شماره های استانی و کشوری

استانی: مانند بند1 در سطح استان و اگذار و راه اندازی می شود.

 کدهای کشوری توسط شرکت مخابرات ایران در سطح کشور تعیین و واگذار می گردد.

3_ این کد ها بصورت یک طرفه و دو طرفه تعریف می‌شوند .

_ ارتباط یکطرفه : این ارتباط از طرف مشترکین به سمت سرشماره امکان پذیر است و بالعکس آن امکان پذیر نمی باشد.

_ دو طرفه و از هر دو طرف مکالمات برقرار می‌شود.

کدهای فوق الذکر به سه دسته تقسیم می شود: هزینه های هر دسته متفاوت از دسته های دیگر است .

1_  بانک و موسسات مالی و اعتباری

2_  فعالیت‌های تجاری

3_ نیروهای انتظامی و نظامی و خدمات دولتی

هر دسته از کد های فوق الذکر نیز چهار نوع می باشد که هرنوع آن دارای هزینه های خاص است که با دیگری متفاوت است.

1_  کدهای طلایی

2_  کدهای نقره ای

3_  کدهای معمولی

محاسبه ریالی بصورت فرمول زیر می باشد. 

 واگذاری سرشماره استانی

(هزینه سالیانه)= قیمت پایه #4 ضریب نوع ارتباط #4ضریب کاربری#4 ضریب راهیابی #4ضریب روندی#4 ضریب توسعه یافتگی استان )+ مالیات بر ارزش افزوده 1/9%

کدها بصورت سالیانه دو ساله سه ساله و یا پنج ساله طی قراردادی فی مابین اجاره داده می شود و هزینه در ابتدای قرارداد دریافت خواهد شد.

تشخیص نوع کد (طلایی ، نقره ای ، برنزی) دارای فرمول خاص می باشد.

هزینه پایه برای سرشماره های 4 رقمی استانی 000/000/16 ریال می باشد.

هزینه پایه برای سرشماره های 5 رقمی استانی 000/000/16 ریال می باشد.

توضیحات:

1_ ارتباط با کدهای خدماتی #4#431 از تلفن همراه با پیش شماره 081 امکان پذیر است، اما در کدهای خدماتی که با عدد 1 شروع می شود #4#4#41 نیازی به گرفتن پیش شماره 081 نمی باشد.

2_ با توجه به دستورالعمل جدید مخابرات جهت هدایت ترافیک کدهای خدماتی نیاز به استفاده از لینک E1
می باشد و هدایت ترافیک بر روی خطوط تلفنی ممنوع می باشد.

3_ ارتباط دو طرفه فقط شامل کدهای دور شوال که به تلفنخانه سازمانها مرتبط می باشد و با کسب اجازه از حراست کل امکان پذیر می باشد.

 10083054 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net