تلفنهای بخشهای مختلف مخابرات منطقه همدان     
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:

ردیف
نام حوزه عنوان شماره تلفن نمابر
1 ستادی دفتر مدیرعامل 38272222  
مدیردفتر مدیرعامل 82720203 38272020
عضو فنی هیات مدیره 38271000  
عضو مالی هیات مدیره 38281011  
اداره بازرسی 82716003 38254545
اداره حراست 38271659  
اداره حقوقی 38271554  
اداره برنامه ریزی 38271660  
اداره بازاریابی 38270773  
اداره ساختمان 34236600  
اداره خدمات رایانه ای 38271811  
اداره 38275514  
 
روابط عمومی
اداره تدارکات 338272279 38271447
رفاه و مددکاری 38272244  
آموزش 34222226 34222557
خسارت 38271880  
اداره امور اداری 38271254  
هسته گزینش 38271181  
واحد خدمات 38271633  
2 مالی و اقتصادی مدیر مالی 38274646  
اداره دریافتها 38271677  
واحد بررسیهای مالی و اقتصادی 38272116  
واحد ممیزی 38271013  
واحد بودجه 38271440  
واحد صندوق 38273541  
ردیف
نام حوزه عنوان شماره تلفن نمابر
3 نگهداری معاون نگهداری 38275500  
مدیر پشتیبانی 38263345  
اداره نگهداری pcm 38263344  
اداره پشتیبانی شبکه کابل 38213131  
مرکز مایکروویو 38264176  
اداره ارتباطات دیتا 34245454  
اداره پشتیبانی فنی مراکز الکترونیک 38215040  
4 توسعه ومهندسی معاون توسعه 38275551 8275512
اداره طرح ومهندسی 38270777  
اداره نظارت آزمایش وتحویل 38275552  
واحد کنترل وارزیابی طرحها 38275554  
اداره نصب راه دور 38275553  
اداره نصب مراکز سوئیچ 38275711  
واحد نصب نیرو 38275612  
واحد پشتیبانی فنی 38275715  
5 ارتباطات سیار مدیرارتباطات سیار 38277020  
اداره ارتباطات سیار 38271969  
مرکز نگهداری ارتباطات سیار 34244442  
ردیف
حوزه مدیرمخابرات مرکز استان 38275599 8221008
6 مرکز استان معاون مرکز استان 38276565  
اداره مالی واداری 38270777  
رئیس مرکز بعثت 38242222  
امورمشترکین 38223333  
رئیس مرکز پاستور 38272424  
امورمشترکین 38252443  
رئیس مرکز تختی 32511111  
امور مشترکین 32511717  
رئیس مرکز باباطاهر 34235555  
امور مشترکین 34233333  
رئیس مرکز خضریان  32652222  
امور مشترکین 32665555  
رئیس مرکز مدنی  34292222  
امور مشترکین 34293331  
رئیس مرکز بهشتی 32622222  
امورمشترکین 32673331  
7 شهرستان رئیس اداره مخابرات شهرستان ملایر 32225151  
امور مشترکین ملایر 32228686  
رئیس اداره مخابرات شهرستان نهاوند 33232222  
امور مشترکین نهاوند 33237775  
رئیس اداره مخابرات شهرستان تویسرکان 34922222  
امور مشترکین تویسرکان 34923444  
رئیس اداره مخابرات شهرستان اسدآباد 33222222  
امور مشترکین اسد آباد 33223331  
رئیس اداره مخابرات شهرستان بهار 34238222  
امور مشترکین بهار 34503331  
رئیس اداره مخابرات شهرستان کبودرآهنگ 35222222  
امور مشترکین کبودر آهنگ 8125222331  
  شهرستان رئیس اداره مخابرات شهرستان رزن 36222999  
امور مشترکین رزن 36223331  
رئیس اداره مخابرات فامنین 37222222  
امور مشترکین فامنین 37223331  
لیست شماره تلفن واحدهای حوزه توسعه و مهندسی مدیریت .............. شهرستان همدان تاریخ: 93/03/17
عنوان شغل نام تلفن فاکس
رئیس اداره نظارت و آزمایش و تحویل حاج رضا ذوقعلی 38275552 8275812
مسئول واحد فیبر نوری محمد جواد مخملی 38275712  
پرسنل واحد فیبر نوری سعید نصیری 38252060  
پرسنل واحد فیبر نوری مهدی قاسمی حصار 38255180  
مسئول واحد کابل مسی رضا عسگری 38275611  
پرسنل واحد کابل مسی رضا روحی 38257022  
پرسنل واحد کابل مسی لطفعلی مومنی صفا 38255190  
پرسنل واحد کابل مسی علیرضا صانعی 38255210  
پرسنل واحد کابل مسی مهدی عبدا.. زند 38275188  
مسئول واحد کانالسازی سعید زندی 38275545  
مسئول واحد پشتیبانی تورج یونسی 38275715  
پرسنل واحد پشتیبانی نصرت اله خوئینی 38253043  
مسئول واحد کنترل صورت وضعیت و درخواست پیمانکار امیر حسین احمدی 38253055  
شماره تلفن همراه همکاران اداره مخابرات شهرستان کبودراهنگ
ردیف
نام و نام خانوادگی سمت شرح
1 اسماعیل آئینی رئیس اداره 35222222
2 غلامحسین آقا زمانی رئیس مرکز تلفن 35222999
3 سعدا000 ابراهیم خانی امور مشترکین 35222331
4 علی محمد ابراهیمی امور اداری 35224446
5 امین ا000 شعاعی امور اداری شماره فاکس 35224445 35222024
6 ابراهیم علی خانی مسئول حسابداری 35222440
7 محمود سلیمانی مرکز تلفن 35222999
8 محمد رضا افراسیابی پشتیبانی 35223999
9 شمس الدین بهمنی پشتیبانی 35223998
10 حسن شفیعی پشتیبانی 35224041
11 محمد رضا ضیائی مرکز تلفن 35222999
12 اسمعیل عبدی حسابدار 35222424
13 محرمعلی فرجی حسابدار 35222424
14 عین ا000 گوهری همت حسابدار 35225999
15 احمد علی معصومی کشیک دستگاه امتحان 35222111
16 قاسم موذنی حسابدار 35224030
17 معصومه فائزی مقدم امور مشترکین 35222331
19 علیرضا همتی مسئول شبکه هوائی 35222555
20 محمد سرکانی حسابدار 35226969
21 مصطفی رستمی کشیک دستگاه امتحان 35222111
22 محمد مروتی سالن دستگاه 35222999
شماره تلفنهای شهرستان تویسرکان تاریخ16/2/94
شماره تلفن واحد
نام واحد نام و نام خانوادگی ردیف
34922222 رئیس اداره مخا برات تویسرکان منصور شمس الهی 1
34923291 " "  
34922224 کارشناس مسئول پشتیبانی و تدارکات سید علی اکبر شیخ الاسلامی 2
34923351 دبیرخانه هادی آقا ملائی و خانم نانکلی 3
34923299 بایگانی امور مشترکین همراه وثابت + کارپرداز حسن بیات 4
34923400 کفیل حسابداری محسن خدابخشی 5
34921494 کاردان مالی علی حسینی 6
34921008 ممیزی محمد بیات 7
34923400 کارشناس مالی خانم قمری 8
34925050 سرپرست واحد نظارت بر واحد های پیمانکاری جمشید محمدی مهر 9
34923444 امورمشترکین تلفن ثابت همایون آزادی 10
34923600 آبونمان تلفن ثابت مرتضی کرمی 11
34944535 تلفن همراه محمد کرمی و خانم کولیوند 12
34928000 رئیس مرکز محمود صدوقی 13
34920000 کارشناس مسئول سیستمهای مخابراتی و سالن دستگاه کریم زنگنه 14
34927093 کشیک سالن حسین مومیوند 15
34927093 کشیک سالن سید علی محمد مهدیان 16
34927197 مسئول توزیع و واگذاری خطوط و 117 محسن گازری 17
34926999 کاردان واگذاری خطوط ابراهیم پهلوانی 18
34922111 مسئول شبکه کابل و هوائی محمد مراد مومیوند 19
34924400 خدمات رایانه حمید بهرامی 20
34924500 کارشناس مسئول پشتیبانی مراکز الکترونیکی و رابط حراست محسن قربانی 21
34927051 کارشناس نگهداری سیتمهای مخابراتی سعید اسدبگی 22
34922999 تغذیه نیرو امین مالمیر 23
34922959 تعمیر تلفن احمد مهدیان 24
34944311 نگهبانی اداری   25
34922311 نگهبانی فنی   26
34732400 مرکز سرکان محمد کریم اسکندی 27
عنوان شغل
نام تلفن فاکـس
رئیس اداره مخابرات رزن اکبر مصطفوی 3222 3622 5000 3622
پرسنــل محمد حسین بیگدلو 5100 3622 6200 3622
مژگان وثیقی 3600 3622 3300 3622
مسئول واحد امور مالی قسمت اله رفیعی 3330 3622 6000 3622
پرسنــل داود کرمانی 2221 3622 --
سمیه ابراهیمی 3400 3622 --
فاطمه قاسمی 2500 3622 --
محمد رضا یعقوبی 3331 3622 3111 3622
علی عربلو 2081 3622 --
مسئول واحد سالن دستگاه رزن محمد مجید اسدیان 2999 3622 --
پرسنل جواد الیاسی 4999 3622 --
فرهاد جمشیدی 2999 3622 --
سید صادق موسوی 5400 3622 --
مسئول واحد امور اداری ابوالفضل ناصری 2224 3622 --
پرسنـل باب اله فرامرزی 4600 3622 --
مسئول واحد شبکه کابل و هوائی  علیرضا یکتائی 5333 3622 --
  جواد قاسمی 3500 3622 --
لیست شماره تلفن اداره مخابرات شهرستان رزنتاریخ: 11/04/93
لیست شماره تلفن واحدهای اداره مخابرات شهرستان بهار
عنوان شغل
نام تلفن فاکس
رئیس اداره مخابرات بهار عباس قبادی انور  34502222 34502044
مسئول واحد محمد اصلانی 34508000 «
 
سالن دستگاه
پرسنل     «
عباس علیزاده 34500000 «
مسئول واحدMDF یونس عاکفی  34502111 «
مسئول واحد عباس پیر محمدی 34502000 «
 
شبکه کابل و هوایی
پشتیبانی فنی سوئیچ  علی بیات  34503664 «
 
مراکز کم ظرفیت
پرسنل حامد یوسفلوئی 34503664 «
مسئول واحد  سعید بهنامی 34503331 «
 
امور مشترکین ثابت
مسئول واحد خداوردی کورش رفیع 34503335 «
 
آبونمان 
واحد امورمشترکین رضا زارعی 34503655 «
 
ارتباطات سیار 
عنوان شغل
نام تلفن فاکس
مسئول واحد  مریم قربانی 34503332 34502044
 
امور اداری و دبیرخانه
مسئول واحد  غلامرضا محمدی نیا 34502442 «
 
حسابداری
پرسنل مهدی زارعی  34502441 «
علی نجفی 34502441 «
مسئول واحد مصطفی رحیمی  34502020 «
 
حقوقی
مسئول واحد محمد اسدی 34503111 «
 
کارپردازی
مسئول واحد حمید قاسملو 34503111 «
 
انبار دار9994339 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net