اطلاعیه     
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:

به بهترین پیشنهادات اجرایی که در خصوص راهکارهای افزایش سهم بازار فیبرنوری به منازل«FTTH»وافزایش درآمد Adslمخابرات داده شود جایزه نفیس تعلق میگیرد.
«به پنج نفراول Ftth و پنج نفراول Adsl سفرزیارتی مشهد به همراه خانواده»

یادآوری می شود همکارانیکه مستقیما به جذب مشتری در سرویسهای
 FTTH,Adsl اقدام نمایند پورسانت آنرا دریافت خواهندکرد.
لطفا پیشنهاد خودرا در سامانه نظام پیشنهادات ثبت نمایید .

جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره 38255432 تماس ویا به حوزه تجاری مراجعه نمایید.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان10076321 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net