لیست اسامی 50 نفر از برگزیدگان مشترک ADSL Post Paid که تاکنون ثبت نام وراه اندازی شده  تاریخ: 16/12/1389
ترانیان مدیر دفتر مدیر عامل وروابط عمومی اعلام کرد که تعداد 50 نفر به قید قرعه از میان کلیه مشترکین ADSL Post Paid انتخاب شده وجایزه آنها یک عدد سیم کارت اعتباری همراه اول می باشد


1 8112510105 حسن قربانخانی 256k
2 8112517118 امید لطیفی 256k-3G
3 8112526525 مهدی لطفی 256k-3G
4 8112546105 رضا کلوندی 64k-1G
5 8112656263 حمید قیاسوند 256k-3G
6 8114211260 محسن ستاری کلهر 256k-3G
7 8114250080 توفیق ربانی 256k-3G
8 8114265577 مهدی چراغی 64k
9 8114298296 ناصر درویشی 256k
10 8118211566 مدرسه راهنمایی شهید بهشتی 256k-3G
11 8118222151 رضا رنجه 256k-3G
12 8118225681 فرهنگ سوری 256k
13 8118231383 عباس ملکی 256k
14 8118235024 ندا فریدیان عراق 256k
15 8118241693 حمیدرضا عمادی واحد 256k-3G
16 8118245641 نیتعلی بیات 256k-3G
17 8118252410 مهین رشیدی 256k-3G
18 8118260817 مرتضی بیات 256k-3G
19 8118269723 محمدکاظم اذکایی 256k
20 8118274328 سهییل جهانگیری 256k-3G
21 8118283332 علی اکبر مکانیک 256-1G
22 8118291940 محمدعلی سیاح 64k-1G
23 8118380870 افسر تشکری مسعود 256k-3G
24 8123236007 فریدون کریمی 64k-1G
25 8124225887 بهروز خاوری 64k-1G
26 8124523280 ترابعلی مناسبی 256k
27 8126222444 اداره شهرداری 1024
28 8126562968 محمد حقوردی 128k-2G
29 8127226922 اداره ثبت اسناد 512k
30 8512217795 ولیمحمد عبدلی 64k-1G
31 8512244079 آزاده روزبه 256k
32 8512280685 بهارتاج موسوی 256k-3G
33 8513352225 حسن فرمانی 512k
34 8523226987 مهدی سوری 128k
35 8523242100 بیژن ترابیان 128k
36 8523722748 خدامراد سلگی 128k-2G
37 8524228287 خلیل نانکلی 64k-1G
38 8524245871 حمید محمد ظاهری 128k-2G
39 8524242111 فرزانه میرمعینی 128k-2G
40 8524242626 مجتبی آزادی 256k
41 8524242929 علی اکبر علی آبادی 256k
42 8524243381 سیدحسن شیخ الاسلامی 256k-3G
43 8524243935 ملیحه گرگی 256k-3G
44 8524244862 سید عقیل  ابراهیمی  256k
45 8524245567 محسن صلح میرزاپی 64k-1G
46 8524246483 اعظم بانو بصیری 256k-3G
47 8524247041 معصومه فرحی زاده 128k
48 8524247653 مهدی ترکاشوند 128k
49 8524248429 عزیزعلی محمدحسینی 256k-3G
50 8524248992 محمدرضا شریفی 256k-3G


10013335 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net