آگهی فراخوان مناقصه 34/90  تاریخ: 29/6/1390
شرکت مخابرات استان همدان در نظر دارد جهت خرید دوربین های نظارتی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که قادر به تامین ملزومات همسان و مطابق با استانداردهای شرکت مخابرات ایران هستند دعوت می شود مستندات خود دال بر توانایی تامین تجهیزات فوق را به اداره تدارکات و خدمات این شرکت ارسال نمایند.


 

شرکت مخابرات استان همدان در نظر دارد جهت خرید دوربین های نظارتی اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکتهایی که قادر به تامین ملزومات همسان و مطابق با استانداردهای شرکت مخابرات ایران هستند دعوت می شود مستندات خود دال بر توانایی تامین تجهیزات فوق را به اداره تدارکات و خدمات این شرکت ارسال نمایند.

·    تاریخ ارسال یا تحویل مستندات: تا پایان وقت اداری مورخ 29/6/90

·    آدرس تحویل مستندات:  میدان آرامگاه بوعلی، ساختمان مرکزی شرکت مخابرات، طبقه سوم، واحد قراردادها و دبیرخانه مرکزی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 8353055 و دورنگار 8271447 و یا آدرس اینترنتی (Tender.bazrasi.ir)   و (tch.ir) تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شرکت سهامی خاص  مخابرات استان همدان


10013336 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net