تقدیر و تشکر از رئیبس مخابرات شهرستان تویسرکان  تاریخ: 5/7/1390
تقدیر و تشکر آقای حسن بهرام نیا فرماندار محترم شهرستان تویسرکان از آقای مقدم خسروی روزبهانی ، رئیس اداره مخابرات شهرستان تویسرکان10013360 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net