لیست اسامی 100 نفر از برگزیدگان مشترک ADSL Pri Paid که تاکنون ثبت نام وراه اندازی شده  تاریخ: 16/12/1389
ترانیان مدیر دفتر مدیر عامل وروابط عمومی اعلام کرد که تعداد 100 نفر به قید قرعه از میان کلیه مشترکین ADSL PriPaid انتخاب شده وجایزه آنها یک عدد سیم کارت اعتباری همراه اول می باشد


1 8112512144 قاسمی, مجید 256P03-05
2 8112514103 صائب نجار, اعظم 256P06-30
3 8112519777 جعفری سرشت, داود 256P03-10
4 8112520432 مرادی, امیر 512P01-03
5 8112521293 خرام, محمدعلی 512P06-45
6 8112526606 فرخی, محمدرضا 256P03-05
7 8112628312 حامی خواه, محمد 256P03-05
8 8112647703 حاجیلوئی, محسن 128P03-04
9 8112654432 هدایتی, مجید 256P03-15
10 8112669908 فتاحی, کاظم 64P03-03
11 8114225326 کهوند, فرهاد 64P03-03
12 8114234224 حامدی, محمدرضا 256P03-05
13 8114246107 اندایش, روح اله 256P03-05
14 8114246227 فامیل شکریان, اکرم 256P03-05
15 8114246403 غلامی, محسن 256P03-05
16 8114272493 نام آورفرد, مرتضی 256P03-05
17 8114283206 شهیدی, سیما 128P03-04
18 8114283998 رضائیان پاکیزه, علی 256P03-05
19 8114290388 محمدخسرو طراوتی دلیر, محمدخسرو 128P03-04
20 8114421778 سروری ایزد, محمد 256P03-05
21 8118211033 مستوفی زاده, فریدون 256P03-05
22 8118215230 کوکبی آراسته, علیرضا 512P06-09
23 8118215235 بیگ زاده, رحیم 256P03-10
24 8118221853 حمزه ای, حمید 64P03-03
25 8118225887 کوکبی, غلامرضا 256P03-15
26 8118226144 زمانیان, جعفر 512P03-03
27 8118226700 خالقی زاده, اکرم 256P03-05
28 8118226722 حسینی اجاق, سیدجلال 256P03-05
29 8118229276 ابراهیمی, حسن 128P03-08
30 8118229543 معبودی, مهین 512P03-06
31 8118231246 اسدی, بهمن 256P03-05
32 8118231268 باسره, محبوبه 128P03-04
33 8118233757 پرداخت الکترونیک بانک سامان, شرکت 256P03-05
34 8118234911 قلیج خانی, شاپور 512P06-09
35 8118241009 هاشمی آزاد, براتعلی 256P03-05
36 8118242697 شهبازی, صغرا 256P03-05
37 8118242984 بروشکی, شهناز 512P06-30
38 8118243035 رضایی, ناصر 256P03-15
39 8118243271 مجیدی, مسلم 128P03-04
40 8118244016 ظفری, محمود 512P01-03
41 8118244308 سهرابی, امیر 256P03-10
42 8118245737 هاشمی, زهرا 1024P01-05
43 8118246017 چلوئیان, مهدی 128P03-04
44 8118250229 نیکوخوی, صغری 256P03-05
45 8118250684 توکلی پناه, علی 1024P01-05
46 8118252518 ظفری, جمشید 256P03-10
47 8118253582 خزل پور, عکار 128P03-04
48 8118256573 کریم پور, سعید 256P06-30
49 8118261864 نیشابوری, سیدکاظم 256P03-05
50 8118263562 شهلا, عباس 256P06-10
51 8118265663 اسعدی, بتول 1024P12-90-IP
52 8118267761 فتاحی, بهمن 256P03-05
53 8118268389 جعفری, محسن 256P03-10
54 8118269247 نداف, عبدالله 256P03-05
55 8118271673 شریف زاده, ایران 512P01-03
56 8118271870 مخفی, محمود 256P03-05
57 8118273252 جوان بختی, هوشنگ 256P03-05
58 8118276999 سیف, فریبا 256P03-05
59 8118277267 زنگنه, بهزاد 128P03-04
60 8118278163 محمدی, سلیمان 256P06-10
61 8118279100 اسکافی, سید مصطفی 512P06-09
62 8118279595 عزیزی, خیراله 128P03-08
63 8118323406 خلوصی, محمدحسن 512P03-15
64 8118324276 سجادی, سید اسماعیل 256P12-20
65 8118371276 خرم رودی, حاج مراد 512P03-06
66 8118371308 شهبازی , نسرین 256P03-05
67 8118377265 شاملو, هوشنگ 512P03-06
68 8118380170 فخرصمدی, پری رخ 256P12-20
69 8118391804 سحاب امیرخانی, سعید 256P03-05
70 8118394185 حاتمیان, امین 512P03-06
71 8118394261 قربان پور, پیمان 512P01-03
72 8123224443 افشار, فتح الله 512P12-90
73 8123230287 سبز0ای, عبدالناصر 256P03-05
74 8123232444 زارعی, عزت اله 512P03-15
75 8123242211 الوندی شمیم, عقیل 128P03-12
76 8124222170 جدانی همت, میرزارضا 128P03-04
77 8124226557 رامیشانی, علی اصغر 256P03-05
78 8125222927 نجاری, علی محمد 1024P03-05
79 8125224422 همتی, مسلم 1024P03-05
80 8125228824 شاوپی, جعفر 256P03-05
81 8126223031 صالحیان, ساسان 1024P06-30
82 8126223477 سیاحت قنبری, احمد 512P03-15
83 8126224445 جمشیدی وفق, نادعلی 128P03-12
84 8126225179 شیخلو, علی 128P03-04
85 8126226732 اسماعیلی مهد, غلامرضا 256P03-10
86 8127223962 بهرامی, محمدعلی 256P03-05
87 8512227228 نصیری, واحد 128P03-04
88 8512247746 صفری, حمزه 128P03-04
89 8512280227 نوری, احمد 256P03-10
90 8513320314 احمدیان, محمد 512P01-10
91 8513340289 شیرمحمدی, حسن 256P03-05
92 8513340687 چراغعلی, ناهید 512P01-03
93 8513342665 زندبابارئیسی, صغری 256P03-05
94 8523222656 کیانی, اسماعیل 256P03-05
95 8523231336 شهبازی, مهناز 256P03-05
96 8523232392 قیاسی, ایرج 256P06-10
97 8523234428 سیف, بهرام 256P12-40
98 8523235774 شهبازی, صمد 128P06-24
99 8523239916 سیف, علی 128P03-04
100 8523722754 ظهیری, کرمرضا 1024P12-90


10013473 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net