تجهیز مرکزدرمان سرطان همدان به فیبرنوری  تاریخ: 4/3/1398
مرکزدرمان سرطان واقع دربیمارستان بعثت توسط مخابرات به فیبرنوری مجهزمیشود.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،دربازدیدی که مهندس گرزین ازاین مرکزدرحال ساخت داشت،ضمن ارج نهادن به منزلت مرحوم فرشچیان،خیرعرصه درمان،اعلام کرد که مجموعه مخابرات آمادگی خودرا برای طراحی واجرای شبکه داخلی این مرکزبا بسترفیبرنوری اعلام میکند.


10147793 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net