فریاد حق طلبی ملت مظلوم فلسطین،ازحنجره کارکنان مخابرات.  تاریخ: 11/3/1398
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،کارکنان شریف وحق طلب مخابرات در سرتاسر استان دارالمونین همدان،همگام وهمصدا با تمامی آزادگان ومسلمانان جهان وبه امر رهبری معظم انقلاب،با حضور منسجم درراهپیمایی روز جهانی قدس،خشم وانزجارخودرا ازرژیم مجعول صهیونیستی ،حامیان غربی وسازشکاران مرتجع عرب ابرازداشته وحمایت خودرا ازتشکیل کشور مستقل ویکچارچه فلسطین به پایتختی بیت المقدس اعلام داشتند.درتدصیف این حضور حداکثری وپراز شوروشوق همکاران نمیتوان هیچ جمله ای گفت وفقط به این بسنده میشود که مجموعه کارکنان مخابرات در روز قدس ،حماسه آفرید وبلاشک ،مراسم روزقدس درسال 98درتاریخ مخابرات ایران واستان همدان ،بعنوان روز حماسه حضور ثبت شد.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان


10147804 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net