معارفه سه نفر از همکاران درحوزه مرکز استان و دیتا با حضور مدیر مخابرات و مدیران و روسای ادارات ستادی  تاریخ: 3/10/1397
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان جلسه معارفه سه نفر از همکاران درحوزه مرکز استان و دیتا با حضور مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه و مدیران و روسای ادارات ستادی در سالن ویدو کنفرانس برگزار شد


در این مراسم ابتدا مهندس گرزین گفت توقع دارم مدیران وروسای ادارات تعامل بهتر از پیش باپرسنل ومدیران ارشد استان داشته باشند ونیازها و خواسته های آنها را پیگیری کنند باید مدیران برای ادامه کارشان برنامه داشته باشند از درآمد و هزینه شرکت مطلع باشند اگر در یک حوزه پرسنل کار نکنند حتما مدیر آن بخش کار نمی کنه واگر مدیران کار نکنند حتما مدیر ارشد کار نمی کند لذا باید همه مدیران ارزیابی شوند ومعیارها و شاخصهای هم در این دیده است ، در ادامه مراسم مهندس برزگر در مسند مدیر مرکز استان ومهندس جاودانی و مهندس عبدی در سمتهای رئیس اداره در حوزه دیتا معرفی شدند


10147443 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net