اولین مرحله اهداء جوایز غیر نقدی کمیته تخصصی نظام پیشنهادات با حضور مدیریت محترم منطقه به همکاران  تاریخ: 10/10/1397
با عنایت به تصمیمات کمیته تخصصی نظام پیشنهادات در خصوص ایجاد انگیزه در همکاران و همچنین قدردانی حضوری از آنان ، اولین مرحله اهداء جوایز غیر نقدی یکشنبه 1397/10/09 با حضور مدیریت محترم منطقه به همکاران ذیل اهداء شد.:
اولین مرحله اهداء جوایز غیر نقدی کمیته تخصصی نظام پیشنهادات با حضور مدیریت محترم منطقه به همکاران

با عنایت به تصمیمات کمیته تخصصی نظام پیشنهادات در خصوص ایجاد انگیزه در همکاران و همچنین قدردانی حضوری از آنان ، اولین مرحله اهداء جوایز غیر نقدی یکشنبه 1397/10/09 با حضور مدیریت محترم منطقه به همکاران ذیل اهداء شد.:

1- مجتبی پاکان از حوزه تجاری 2- خانم کتیرایی از حوزه فناوری اطلاعات 3- حمید رضا رنگین کمان از حوزه تجاری 4- محمد رضایی از حوزه برنامه ریزی 5- حسن علیخانی از حوزه توسعه و مهندسی 6- علی اکبر شیخ الاسلامی از حوزه تدارکات 7- علی اکبر سمواتیان از حوزه مرکز استان ضمنا 5 نفر از همکاران به شرح ذیل برای دریافت جایزه در مراسم حضور نداشتند که می توانند به آموزش مراجعه و جوایز خود را دریافت نمایند . 1- آقای مجید چیت ساز 2- حسرو امیری 3- امیر عباس باغستان 4- علی اصغر رستگار 5- حمید رضا قره باغی

مرحله دوم اهداء جوایز جلسه بعدی انجام خواهد شد


10147407 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net