آموزش وترویج و فرهنگ سازی فوریتهای پلیس۱۱۰ در مخابرات شهرستان بهار .  تاریخ: 22/12/1397
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان درروز سه شنبه جلسه ای با حضور رئیس اداره وکارگزاران مراکز روستایی در نمازخانه مخابرات شهرستان بهار برگزارگردیدبه گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان درروز سه شنبه جلسه ای با حضور رئیس اداره وکارگزاران مراکز روستایی در نمازخانه مخابرات شهرستان بهار برگزارگردید
این جلسه که به منظور آموزش واقدامات پیشگیرانه در ورود مسافرین نوروزی به استان تشکیل شده بود با سخنان سرهنگ پیرحیاتی رئیس پلیس پیشگیری شهرستان بهار و معاون ایشان سرگرد رضای آغاز و ادامه یافت


10132489 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net